Raison d'État’ın Raison d'être’sini Sorgulamak: Küresel Yönetişim Söyleminin İmkân ve Sınırları

Erdem Özlük, Fazlı Doğan

Abstract


Raison d'État’ın Raison d'être’sini Sorgulamak: Küresel Yönetişim Söyleminin İmkân ve Sınırları

Modern ulus-devlet, bir dizi sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel birikimin etkisiyle inşa edilmiş bir formdur. Devletin doğuşunu tetikleyen en temel faktörlerden biri, “ihtiyaçtır”. 20. yüzyıl siyasal olan ve siyasal alana dair geleneksel tasavvurlarımızın pek çok noktada sorgulanmasına yol açacak süreçleri bünyesinde barındırmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın sonuna doğru modern devletin, onu oluşturan toplumsal grupların temel taleplerini karşılamak noktasında yetersiz kalmaya başladığı bir süreç tecrübe edilmiştir. Devlet, aynı zamanda uluslararası sistemin kendi üyeleri arasındaki etkileşimlerin barışçıl araçlarla yürütülmesi açısından da artık etkili bir mekanizma olamadığını göstermiştir. Bu nedenle 21. yüzyılda bir siyasal ve toplumsal form olarak devlet, onun raison d'être’sini oluşturan temel “ihtiyaçları” karşılayamamış ve devletleri aşan yeni yapılara duyulan ihtiyaç artmaya başlamıştır. Ancak bütün bu yeni taleplerin anlam ifade edebilmesi, devletin ötesinde genellikle küresel yönetişim adı verilen yeni bir formun inşası için devletin bir bütün olarak işlevsizleşmesi gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz dünya, devletin ötesine geçmek konusunda birtakım araçlarla bizi tanıştırsa da henüz bir bütün olarak “devletin ölümünden” uzakta olduğumuzu kabul etmeliyiz. Siyasal alan ve olana dair 21. yüzyıldaki bütün bu tartışmaların anlaşılması açısından bu çalışma, küresel yönetişim söyleminin pratikteki değerini ve devlet formunun ötesindeki muhtemel siyasal formların var olup olamayacağını sorgulamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Modern devlet, Küresel yönetişim, Egemenlik, Küreselleşme

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article