SİYASAL KÜLTÜR VE BÜROKRATİK KÜLTÜRÜN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Seyit Ali Avcu, Merve Tortop, Zeynep Konca

Abstract


Literatürdeki birçok çalışma kültürün kalkınma üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ulusal kültür içinde yuvalanmış siyasal ve bürokratik kültürün, gelişmeyi doğrudan etkileyebilecek öncü rol üstleneceği nedeniyle araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye' deki siyasal sistemin işleyişinde önemli bir yer tutan siyasal kültür ve bürokratik kültür kavramı açıklanarak siyasal- bürokratik kültürün kalkınma üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Bunun için, siyasal- bürokratik kültürün ülke kalkınması üzerinde etkisi olup olmadığı ve etkisi varsa hangi boyutta olduğu; resmi kaynaklar, akademik çalışmalar, resmi kurumlardan elde edilen veriler ve çeşitli istatistiklerden yararlanarak hazırlanmıştır. Ayrıca siyasal- bürokratik kültürün pratikte kalkınma üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için kalkınma alanında ve kurumlarında uzmanlık ve yöneticilik yapmış veya yapmakta olan kişilerle mülakat yapılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'nin siyasal-bürokratik kültürünün kalkınma üzerindeki etkileri, uygulayıcıların deneyimlerini de ekleyerek açıklanmış, güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmiştir.


References


Ayhan, Emrah ve Önder, Murat (2017), “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt.3, Sayı: 2, s.19-48.

Ayhan, Emrah ve Önder, Murat (2015), “Turkish Regional Development Policy Framework: Is There A Paradigm Shift?”, 3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiri Kitabı, s.843-858, Organizasyon: Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı, 15-16 Ekim 2015, Bingöl, Türkiye.

Berber, P. D. ve Çelepçi, E. (2005), Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, s.145-156.

Cameron, J. (2000), “Development Economics, The New Institutional Economics and NGOs”, Third World Quarterly, Cilt.21, Sayı:4, s.1-6.

Carnevale, D. G. (1995), Trustworthy Government, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Claver E., Llopis J., Gasco’ J. L., Molina H. ve Conca F. J. (1999), "Public Administration From Bureaucratic Culture To Citizen-Oriented Culture", International Journal Of Public Sector Management, Cilt.12, Sayı:5, s.455-464.

Danso Halkier, H. (1992), “Development Agencies and Regional Policy: The Case of Scottish Development Studies, s.615-626, M., Halkier H. ve Cameron G. (2000), Governance, Institutional Change and Regional Development, Asgate Publishing, UK.

Demir, F. (2011), "Bürokratik Kültür", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.16, Sayı:2, s.153-178.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (1995), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, DPT Yayını

DREYFUS, F. (2007), Bürokrasinin İcadı: Fransa, Büyük Britanya ve ABD’de Devlete Hizmet Etmek, İstanbul: İletişim Yayınları.

Eraydın, A. (2004), "Bölgesel Kalkınma Kavram, Kuram ve Politikalarında Yaşanan Değişimler", Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DTP ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Hofstede, Geert. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in Work- Related Values, London: Sage Publications.

Ildırar, M. (2004), B ölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejisi, Ankara

Imga, O. (2003), "Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Projesi Deneyimleri", Türk İdare Dergisi.

İzmir Yılsonu Faaliyet Raporu (2015), İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi.

Kent Konseyi Yönetmeliği (2006), 1. Resmi Gazete. RG. (2006, Şubat 08). (26074).

Laurent, A. (1983), "The Cultural Diversity of Western Conceptions of Management", International Studies of Management and Organization, Cilt.13, s.75-96.

Ntibagirirwa, S. (2006), "Le Miracle Asiatique: 'Qu'apprendre de l'experience Asiatique du Developpement', Ethique et Societe, Cilt.3, Sayı:1, s.18-34.

Önder, Murat ve Ulaşan, Fatih (2016), "The Impact of Public Administration on Economic Growth: The Case of South Korea", International Journal of Leadership Education and Management Studies, Yıl 1, Sayı:1, s.23-43.

Önder, Murat (2011), "A Preliminary Cross-National Test Of Competıng Theorıes Of Nonprofıts: Does Culture Matter?", International Review of Public Administration, Cilt.16, Sayı.1, s.71-90.

Sitembölükbaşı, S. (1997), "Siyasal Kültürün Kavramallaştırılmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:2, s.249-266.

Sağlıklı Kentler Birliği Faaliyet Raporu (2015), Bursa: Sağlıklı Kentler Birliği.

Schein, Edgar H. (2004), Organizational Culture and Leadership, (3. Edisyon), New Jersey: New Jersey-Bass.

Türe, İ. (1998), "Türkiye’de Bölge Yönetiminin Niteliği Sorunları ve Çözüm", Amme İdaresi Dergisi, Cilt.31.

Weber, M. (2008), The Theory of Social and Economic Organization, (M. Arıcıoğlu, & H. Akın, Dü) Ankara: Adres Yayınları.

Wılson, J. (1996), Bürokrasi: Kamu Kuruluşları Neyi, Niçin Yaparlar. (S. Yalçındağ, D. Canman, & Y. Ertekin, Çev.) Ankara: TODAIE Yayınları.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article