Türkiye’de Döviz Kurunun Toplam Kredi Hacmi ve İthalat Harcamaları Üzerindeki Etkisi

Ferhat Pehlivanoğlu, Muhammet Rıdvan İnce

Abstract


Bu çalışmada döviz kuru, ithalat rakamları ve yurt içi toplam kredi hacmi arasındaki nedensel ilişki zaman serileri bağlamında incelenmiştir. Özellikle bankaların ve büyük hacimli kurumsal firmaların açık döviz pozisyonları, döviz kurunda yaşanacak değişim sonucunda yurtiçi kredi hacmini negatif yönde etkilemektedir. Bunun yanında Türkiye gibi dış ticaret açığı kronik hale gelen ülkeler açısından döviz kuru büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan yurtiçinde kullanılan kredilerin ne kadarının ithalat harcamalarında kullanıldığı da dış ticaret açığı bağlamında öncü göstergelerdendir. Literatürde döviz kuru ve ithalat harcamaları arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmaların sayısı oldukça fazladır. Çalışmada ayrıca bu iki değişkene ilave olarak toplam kredi hacminin de incelenmesi çalışmanın orijinal yönünü oluşturmaktadır. Çalışmada 2005:4 – 2016:4 dönemlerini kapsayan döviz kuru, ithalat harcamaları ve toplam kredi hacmi verileri kullanılmış olup durağanlık seviyeleri ADF ve PP birim kök testleri ile sınanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda döviz kurundan ithalat rakamlarına ve toplam kredi hacmine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi ve toplam kredi hacminden ithalat rakamlarına doğru yine tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Daha sonra uygulanan Vektör Otoregresyon modeli ile etki tepki fonksiyonları analiz edilmiş ve politika önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Kredi Hacmi, İthalat, Granger Nedensellik, VAR

EFFECTS OF EXCHANGE RATE ON CREDIT VOLUME AND IMPORT EXPENDITURE IN TURKEY

ABSTRACT

In this study, the causal relationship between exchange rate, import figures and total domestic credit volume is examined in the context of time series. Particularly, open foreign exchange positions of banks and large corporate firms affect credit volume negatively as a result of exchange rate changes. Besides, foreign exchange rate is very important in terms of the countries which foreign trade deficit are cronic like Turkey. On the other hand, how much of the domestic credits used in import expenditures are leading indicators in terms of foreign trade deficit. In the literature, the number of studies on the relationship between exchange rate and import expenditures is quite large. In addition to these two variables, studying the total credit volume constitutes the original direction of the study. Exchange rate, import spending and total credit volume data covering the period 2005: 4 - 2016: 4 were used in the study and tested with stationary levels ADF and PP unit root tests. The relationship between the variables was examined by the Granger causality test. As a result of the study, one way causality relation from the exchange rate to the import figures and the total credit volume and from the total loan volume to the import figures was determined. Impulse response functions were analyzed with the Vector Autoregression model and policy recommendations were presented.

KeyWords:Exchange Rate, Credit volume, Import, Granger Causality, VAR


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article