Küreselleşme Temelinde İşsizlik ve Esnek Çalışma

DİDEM KOCA

Abstract


Günümüzde toplumun tüm basamakları “küreselleşme” olgusundan sıkı bir şekilde etkilenmiştir. Bu kapsamda küreselleşme kavramı, bütün sosyal alanlarda, ekonomide, politikada ve kültürde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle küreselleşmenin işgücü yapısında meydana getirdiği dönüşümler, işin kalitesinde, ücretlerde ve çalışma koşullarında kendini göstermektedir. Bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla geliştiği sanayileşmiş ülkelerde yaşanan dönüşümler, çalışma hayatının esnekleştirilmesi gerekliliğini de gündeme getirmiştir. Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet şirketleri yeni çalışma biçimlerini kullanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından biri olan işsizlik probleminin, işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi ile birlikte çözülebileceği düşünülmektedir. Ayrıca esnek çalışma ile birlikte işgücünün verimliliğini ve vasıf düzeyini artırarak ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlamaktadır.

 

Gelişmiş ülkelerde esnek çalışma uygulamaları yoğun olarak görülmektedir. Esnek uygulamaların yaygın olduğu gelişmiş ülkelerdeki istihdam artış oranları ve işsizlik oranları göz önünde bulundurulduğunda oldukça olumlu bir tablo dikkat çekmektedir. Bu ülkelerde esnek çalışma yasalarının hayata geçirilmesi işçi haklarının korunması ve güvenceli esneklik açısından da örnek oluşturmaktadır. Türkiye’de esnek çalışma uygulamaları ise oldukça yeni ve güncel bir konusudur. 2016 yılında yürürlüğe giren “Esnek Çalışma Yasası” ile Türkiye’de esnek çalışmanın yolu açılmıştır. Özellikle geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma modelleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda yasal olarak düzenlenen esnek çalışma uygulamalarının etkili bir biçimde hayata geçirilmesi işgücü piyasasının tüm aktörlerinin katılımıyla sağlanabilecektir. Dolayısıyla esnek çalışma hakkında işçi ve işveren tarafların doğru bir biçimde bilgilendirilmesi önemlidir.

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Esnek Çalışma, İşsizlik


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article