BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI

Yakup Yiğit

Abstract


Bilişim teknolojileri artık günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Eğitim kademesinin okul öncesinden üniversiteye kadar her kesiminde gerek öğretmenler gerek de öğrenciler tarafından bilişim teknolojileri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının bilişim teknolojileri özyeterlik algılarını belirlemek, yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim gördüğü bölüm, bilgisayara sahip olma durumu, öğrenci olarak kaldığınız yer, hayatınızın büyük bölümünü geçirdiğiniz yer ve bilgisayar kullanma sıklığı değişkenlerine göre öğretmenlerin bilgisayar teknolojileri özyeterlilik algılarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmaya, Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü’nde öğrenim gören 135 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada Ekici, Ekici ve Kara (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır.  Beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri bölümlere, yaşlarına, medeni durumlarına, hayatlarının büyük bölümlerini geçirdikleri yerlere, internet yararlanma biçimlerine, internet için günlük ayırdıkları süreleri arasında farklılık olup olmadığı da incelenmektedir. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde edilecek olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article