Öğretim Elemanlarının Üniversite İmaj Algısının Kolektif Yeterlikleri Üzerine Etkisi

Hacı Ömer Beydoğan, Gizem Şebnem Beydoğan

Abstract


ÖZET

İmaj, bireyin zihninde istemli veya istemsiz uyaranlar yoluyla oluşan izlerdir. Bu izler, bireyin duyma, düşünme, planlama ve uygulama süreçlerindeki performansını etkiler. Üniversite imaj algısı, akademisyenlerin sahip oldukları yeteneklerini işbirliği becerilerini ve deneyimle­rini öğretim sürecinde kullanmalarının yanında bilimsel ve sosyal projelere katılımlarını da etkiler. Bu araştırmada, akademisyenlerin çalıştıkları kuruma yönelik, (katılımcılık, rekabet edebilirlik, birey odaklılık, nitelik, alt yapı, bilimsel yayın yapma gibi) imaj algılarının, onların öğretimi sürdürme ve öğrenciyi disipline etme, öğretim stratejilerini işe koşma, bilimsel ve sosyal projeler katılma düzeylerine gibi kolektif çalışma yeterlikleri üzerine etkisinin incelenmiştir.

Araştırmada, survey yöntem kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında kolayda örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini, orta ölçekli bir üniversite oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve meslek yüksekokullarında görev yapan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 131 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarından veriler,  araştırmacı tarafından geliştirilen 27 maddelik, “Üniversite İmaj Algı Ölçeği” ile Tschannen-Moran ve Barr (2004) tarafından geliştirilen 14 maddelik “Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği” ile toplanmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının, bilimsel ve sosyal projelere katılım düzeyleri 6 maddelik ayrı bir anket formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve çoklu regresyon teknikleri kullanılmıştır.

Araştırmada, elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının üniversite imaj algısnı oluşturan boyutlar, onların öğretim stratejilerini, bilimsel ve sosyal projelere katılmadaki kolektif yeterliklerini etkilediği, öğretimi ve öğrencileri disipline etme kolektif yeterlikleri üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını göstermiştir. Elde edilen veriler ve literatür bulguları çerçevesinde tartışılarak öğretim elemanlarının kolektif yeterliğin geliştirilmesindeki bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar kavramlar: İmaj, kurumsal imaj, kolektif yeterlik,  öğretim stratejisi, bilim

 

ABSTRACT

The image is traces of the individual's mind through voluntary or involuntary stimuli. These traces affect the individual's performance during hearing, thinking, planning and implementation. University image perception affects the ability of academicians to participate in scientific and social projects as well as to use their skills and experience in the teaching process. In this research, the perceptions of the image (such as participation, competitiveness, individual orientation, quality, infrastructure, scientific publishing) of the institutions that the academicians are working on are as follows: to maintain their teaching and discipline the students, to engage in teaching strategies and to participate in scientific and social projects examined the effect on collective work competences.

Survey method was used in the research. An easy sampling method has been adopted for collecting data. The universe of the research is a medium-sized university. In the spring of 2016-2017 academic year, the sample of the research was 131 teaching staff working in Faculty of Education, Faculty of Science and Letters, Faculty of Economics and Administrative Sciences and vocational colleges and voluntarily participating in the research. The data collected from the lecturers participating in the research were collected by the "Collective Teacher Proficiency Scale" developed by the researcher and developed by Tschannen-Moran and Barr (2004) the "University Image Perception Scale". In addition, the level of participation of the instructors in scientific and social projects was collected by a separate questionnaire with 6 items. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, correlation and multiple regression techniques were used in the analysis of the data obtained in the research

Findings in the research have shown that the effect of the teaching staff on the collective competences of teaching and disciplining students is limited by the dimensions of the university image perception, their teaching strategies, their collective competence in participating in scientific and social projects. Some of the suggestions for the development of collective competence of instructors are presented by discussing the obtained data.

Key concepts: İmage, institutional image, collective competence, instructional strategy, science.


References


Blanchard Ken, (1997). Anlaşılır Vizyon, Executive Excellence, Sayı:7

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.

Garcia, H. (2004). The impact of collective efficacy on student achievement: Implications for building a learning community. (Doctoral Dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses Database. (AAT 3165916

Goddard, R. D. (2001). Collective efficacy: A neglected construct in the study of

Schools and student achievement. Journal of Educational Psychology, 93(3), 467-476.

Hoy, W. K., Sweetland, S. R., & Smith, P. A. (2002). Toward an organizational model of achievement in high schools: The significance of collective efficacy. Educational Administration Quarterly, 38 (1), 77-93.

Kikoski, C., & Kikoski, J. (2004). The inquiring organization: Tacit knowledge,

conversation, and knowledge creation: Skills for the 21st century. Westport, CT:

Praeger Publishers

Klassen, R. (2010). Teacher stress: The mediating role of collective efficacy beliefs. Journal of Educational Research, 103 (5), 342-350

Mergler, A., & Tangen, D. (2010). Using Microteaching to Enhance Teacher Efficacy in Pre-Service Teachers. Teaching Education, 21 (2), 199-210.

Pajunen, K. (2006). Stakeholder Influences in Organizational Survival. Journal of Management Studies, 43(6): 1261 – 1288.

Rao, H. (1994) “The Social Construction of Reputation: Certification Contests, Legitimation, and the Survival of Organization in the American Automobile Industry: 1895 – 1912”, Strategic Management Journal, 15: 29 – 44.

Salanova, M., Llorens, S. ve Schaufeli, W. B. (2011). Yes, I can, I feel good, and I just do it! On gain cycles and spi¬rals of efficacy beliefs, affect, and engagement. Applied Psychology: An International Review, 60, 255-285.

Tığlı, Mehmet (2003), Kurum İmajı Kavramı ve Sembolik Analoji Tekniği Yoluyla Marmara Üniversitesi’nin Kurum İmajının Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama, M. Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt XVIII, Sayı 1, İstanbul.

Zey ve Ferrell, M. (1981). Criticisms of the Dominant Perspective on Organizations, The Sociological Quarterly, 22: 181 – 205.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article