Göç Teorilerinin Sinemadaki İzdüşümleri: Bir Vaka İncelemesi

Hasan Yüksel

Abstract


Bu çalışmanın amacı geleneksel dönem ve modern dönem göç teorilerinin sinemadaki yansımalarını araştırmak ve incelemektir. İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olan ve iktisadi, siyasi, sosyal ve dini birtakım nedenlerle (zorunlu) ya da isteyerek (gönüllü) bireylerin ya da sosyal yapıların yer değiştirmesi olarak tanımlanan göç, sosyal politikanın ve çalışma ekonomisinin ilgi alanına girmektedir. Göçün sosyal politikanın ilgi alanına girmesinin esas nedeni literatürde göçün türleri, boyutları, kapsamı ve sonuçları itibariyle sosyal sorun kategorisi içerisinde değerlendirilmesi iken çalışma ekonomisi bağlamında göçün ele alınması ve incelenmesinin ana nedeni ise çalışma ekonomisinin ilgi alanına giren işgücü piyasalarının öznesi konumunda bulunan işgücünün yer değiştirme eğilimidir.

1961 yılında Türkiye-Almanya arasında imzalanan İşçi Göçü Antlaşmasına paralel olarak Türklerin Almanya’ya göç etme eğilimleri toplumsal gerçekçiliğin zirve yaptığı bu dönemde sinemanın ve onlarca filmin konusu haline gelmiştir. Dolayısıyla bir şemsiye kavram olarak sosyal politika disiplini içerisinde sosyal sorun niteliği taşıyan göç sorunsalının Türk işçilerinin Almanya’ya göçü özelinde incelenmesi kaçınılmaz bir özellik taşımaktadır.

Çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde göç kavramı, tanımı ve türlerinden hareketle göç teorilerine yer verilecek, ikinci bölümde Türklerin Almanya’ya göç etmelerine neden olan faktörler sonuçlarıyla birlikte tartışılacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise yönetmenliğini Türkan Şoray’ın yaptığı ve 1972 yılında gösterime giren Dönüş filmi göç teorileri ekseninde analiz edilmeye çalışılacak, göçün neden ve sonuçlarına yönelik bir takım çıkarsamalarda bulunulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article