Alış Veriş Merkezlerinden Elde edilen Tatmini Etkileyen Hedonik ve Faydacı Güdülerin İncelenmesi: Mersin İli Örneği

Ümit Doğrul, Nida Aksay

Abstract


Son yıllarda tüketiciler günlük hayatlarında kullandıkları birçok ürünü alış veriş merkezlerinden satın almaktadırlar. Alış veriş merkezlerinin, bir çok markayı bir araya getirerek tüketicilere tercih yapma imkanı sunması, farklı ürün gruplarını bir araya getirmesi, tüketicilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak hizmetleri sunması gibi bir çok faktör alış veriş merkezlerinin tercih edilme oranını ve sayısını arttırmıştır.Bu merkezlerin sayısının artması rekabeti beraberinde getirmiştir. Rekabetin artmasıyla birlikte tüketicinin alış veriş merkezi ziyaretinden elde ettiği tatminin önemi daha da artmıştır. Bu durum, tüketicilerin alış veriş merkezlerinden elde ettikleri tatminine etki eden  faktörleri ortaya çıkarmayı zorunluluk haline getirmiştir.

Güdüler, tüketicilerin davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Tüketici davranışlarına etki eden güdüler, hedonik ve faydacı olarak gruplandırılabilmektedir. Bu çalışmanın da amacı tüketicilerin alış veriş merkezlerinden elde ettikleri tatmine etki eden hedonik ve faydacı güdüleri ortaya çıkarmaktır. Tatminin ise tekrar satın alma niyeti ve olumlu ağızdan ağza iletişim yapma niyetine etkisini belirlemektir. 

Bu amaca ulaşmak amacıyla veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, mersin ilinde toplam 3 alış veriş merkezleri’ de 371 kişiye anket uygulanmıştır. Daha sonra araştırma hipotezleri yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. . 

Yapılan araştırmada parasal tasarruf, seçim, elverişlilik ve kişiselleştirmenin faydacı tüketim değerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Eğlence, keşfetme ve sosyal statü boyutlarının ise hedonik Tüketim değerini olumlu yönde etkilediği analiz edilmiştir. Aidiyet boyutunun ise hedonik güdü üzerinde etkisi görülmemiştir. Ayrıca Alış veriş merkezlerinden elde edilen tatminin olumlu ağızdan ağıza iletim ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article