Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM- (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sayıştay İlişkileri

Mehmet Ali MEYDANLI, Murat ÖNDER, Emrah AYHAN

Abstract


ÖZET

Son dönemde, kamu mali yönetim sisteminde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik olarak kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ve denetlenmesi amacıyla uluslararası ölçekte çeşitli gelişmeler olmaktadır veya görülmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’de de önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Özellikle, bütçe hakkının etkin kullanılması ve kamu kaynaklarının etkin bir biçimde denetiminin sağlanmasına yönelik olarak 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 2010 yılında kabul edilmiştir. Bu kapsamda: a)6085 sayılı Kanun’unda yer alan düzenlemelerin günümüze kadar ne şekilde uygulandığı, b)Parlamentonun denetim fonksiyonunun arttırılması amacıyla TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) adına kamu kaynaklarının denetlenmesi görevini yerine getiren Sayıştay ile TBMM arasındaki ilişkiler, c)Kanun sonrası beklenen sonucun elde edilip edilmediği, d)Gelinen noktada yaşanan sorunların ortaya konulması ve çözüm yolları aranması gibi konular bu çalışmada detaylı olarak araştırılmıştır. Çalışmamızda, nitel ve nicel verilerden yararlanılmış, ilgili uzman ve yöneticilerle mülakatlar ve yarı-deneysel tasarım olan kesintili zaman serisi tekniği ile etki analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

TBMM, Sayıştay, denetim, raporlama, etki analizi.

ABSTRACT

Recently, various developments have taken place at the international scale in terms of increasing accountability and transparency in the public financial management system in order to use and audit the resources more effectively, economically and efficiently. Within the framework of these developments, significant regulations have been adopted in Turkey as well. In particular, the Turkish Court of Accounts Law No. 6085 was adopted in 2010 to ensure efficient use of the power of purse and public resources. In this context, we examined the following topics in this study: a)how the regulations in the Law No.6085 were implemented until today, b)how the relations between TBMM (The Grand National Assembly of Turkey) and Turkish Court of Accounts have been affected within the framework of increasing the audit function of Parliament, c)whether the expected impact of the regulation was achieved or not, d)the problems related to the regulation and solutions for these problems. In this study, our observations were gathered through quantitative and qualitative data collection methods, and we adopted the interrupted time series as a quasi-experimental design for the impact analysis.

Keywords:

TGNA, Turkish Court of Accounts, auditing, reporting, impact analysis.References


Akyel, R. (2016), “Sayıştay Raporlarının Kamu Mali Yönetimine Katkısı”. Amme İdaresi Dergisi, C:49, S:1, (119-145).

Akyel, R., ve Baş, H. (2010), “Kamu Yönetimi ve Denetimi Bağlamında Sayıştayın Anayasal ve Yargısal Konumu”. Maliye Dergisi (158), 374-387.

Arın, T. (2000), Parlamenter Bütçe Denetimi Plan ve Bütçe Komisyonu:Yapı ve İşlevler Üzerine Uluslararası Farklılaştırma. Parlamento ve Sayıştay Denetimi. İstanbul: TESEV.

Ayhan, E. ve Önder, M. (2017), “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, C:3, S:2.

Batmaz, Y. (2015), Denetim Üzerinden Kamu Yönetimindeki Değişimi Anlamak, Sayıştay Dergisi, Sayı:98, 5-18.

Bayar, D. (2005), Sayıştayın Anatomisi, Maliye Dergisi, (63-81).

Caiden, G. E. (1988), Devlet Denetiminin Yeni Yönleri, (F. Heper Devlet Denetimi -Makaleler-), Ankara: Sayıştay Başkanlığı.

Çağan, N. (1988), Kamu Maliyesinin Anayasal Çerçevesi. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları.

Demirbaş, T. (2001), Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulaması. Ankara: Sayıştay Başkanlığı.

Devlet Planlama Teşkilatı, (2000), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Denetim Sisteminin Etkinliğinin Artırılması ve Performans Denetimine Geçiş Alt Komisyonu Raporu.

Bayar, D. (2005), “Sayıştayın Anatomisi”, Maliye Dergisi, 63-81.

Eroğul, C. (1999), Devlet Yönetimine Katılma Hakkı. Ankara: İmge Kitabevi.

Geçgel, B. (2014), “Sayıştayın Yargı Yetkisi, Yargısal Görevinin Niteliği ve Yargı Kolları Arasındaki Yeri”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 93.

Geist, B. (1981), State Audit: An Introduction. State Audit-Development In Public Accountability, State Comptroller's Office.

Gören, İ. (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Denetim. Parlamento ve Sayıştay Denetimi. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yayınları.

Güneş, T. (1983), Araba Devrilmeden Önce. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Institute on Governance. (1997), The Exercise of Power Round Table: Accountability: A Fresh Look at A Changing System. Ottawa.

INTOSAI. (1997), INTOSAI Denetim Standartları. Sayıştay Başkanlığı.

Işık, H., ve Akbulut, E. (1995), “ Sayıştay ve Parlamento İlişkileri”, Sayıştay Dergisi(17), 13-17.

Kaya, S. (2003), Hesap Verme Sorumluluğu, Parlamento ve Sayıştay, Kamu Mali Yönetimi Reformu Arenas,. Ankara.

Köse, Ö. (2007), Dünyada ve Türkiye'de Yüksek Denetim. Ankara: Sayıştay 145. Kuruluş Yıldönümü Yayınları.

Meşe, O. (2009), Kapsayıcı Güvenlik Anlayışı Perspektifinden Amerikan Sayıştayı(GAO) ile Türk Sayıştayının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: PA Güvenlik Bilimleri Enstitütüsü.

Meydanlı, M.A. (2012), Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde Parlamento-Sayıştay İlişkileri: TBMM Örneği, Yayımlanmamış Yasama Uzmanlığı Tezi, TBMM.

Montesquieu, C. L. (1963), Kanunların Ruhu Üzerine. (Çev: F. Baldaş) Ankara: MEB.

Onar, E. (1977), Meclis Araştırması. Ankara: A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları.

Önder, Murat (2011). “Prime Minister Turnover and Distributive Politics: An Interrupted Time Series Analysis.” Journal of US-China Public Administration, 8:3, (298-306)

Önder, M. ve Aydın, G. (2016), “Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim: Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektifler”, The Journal of International Management Research/Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2:3.

Özay, İ. (1996), Günışığında Yönetim. İstanbul.

Özer, M. (1999), Parlamentolar ve Denetim Fonksiyonları. Sayıştay Dergisi, 24-61.

Özbudun, E. (1998), Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.

Plan ve Bütçe Komisyonu, (2006), Yap İşlet Devret ve Yap İşlet Kapsamında Yaptırılan Enerji Projelerini Konu Alan Sayıştay Raporuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM Başkanlığı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, (2011-2016), Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Raporları

Plan ve Bütçe Komisyonu, (2002-2016), Bütçe Görüşme Tutanakları, TBMM Basımevi.

Polat, K. (2012), Yüksek Denetimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Rolü ve Yeni Bir Model Önerisi: Kamu Hesaplarını İnceleme ve Kesinhesap Komisyonu,Yasama Dergisi, Sayı 21, 119-143.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Muhalefet Şerhleri, 2014-2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Basımevi, 2013-2016, Ankara

TBMM, 510 Sıra Sayılı Sayıştay Kanunu Teklifi, 23. Dönem 5. Yasama Yılı, 26. Birleşim, 03.12. 2010 Cuma Görüşme Tutanakları.

TBMM Tutanak Dergisi, (2007), 23. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı 1/10/2007 tarihli 1. Birleşimine ait Tutanak Dergisine Ekli 1 numaralı Gelen Kağıtlar Listesi

TBMM, (2002-2016), TBMM Bütçe Görüşmeleri Genel Kurul Tutanakları

Sakal, M. ve Şahin, E. A. (2008), “Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi: Türkiye'deki Düzenlemeler Bakımından Bir Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, 3-27.

Sakınç, S. ve Taytak, M. (2106), “Kamu Giderlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Hesap Yargılamasının Rolü ve Etkinliği”,Maliye Dergisi. Sayı:170. 1-23

Sayıştay Başkanlığı, (2011-2016), Faaliyet Raporları.

Sayıştay Başkanlığı (2015), Kamu İdaresi Denetim Raporları, https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=103. (06.05.2017)

Toker, M. (2008), Demokrasi-Parlamento-Sayıştay. Demokrasi-Parlamento-Sayıştay Paneli. Ankara.

Yılmaz, H., ve Biçer, M. (2010), “Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, 201-225.

Yılmaz, N. (2011), “Sayıştayın Raporlama Görevi ve Sayıştay Raporları”, Dış Denetim Dergisi, 71-85.

Yılmaz, H. ve Tosun, S. (2010), “5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Mali Saydamlık ve Parlamentonun Bütçe Sürecinde Etkinliği”, Yasama Dergisi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article