Sosyal Politika Merkezli Konuları Filmler Yoluyla Açıklamaya Çalışmak Bir Hayal mi Yoksa Realite mi?

Hasan Yüksel

Abstract


Bu çalışmanın amacı sosyal politika ve sinema ilişkisini ortaya koymaya dönük çalışmaların gerçekliği olup olmadığını tespit etmektir. Sosyal politika gerek dar gerekse geniş anlamıyla başta işsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma, gelir adaletsizliği, göç, istihdama yönelik sorunlar, çalışma koşulları ve çalışma süreleri olmak üzere bağımlı ve bağımsız çalışanları ve toplumun bütününü ilgilendiren tüm sosyal sorunları incelemeye ve söz konusu bu sosyal sorunlara çözüm üretmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla sosyal politikalar, bireyin ve toplumun refahını arttırmaya yönelik olarak devletin güdümünde, kontrolünde ve garantisinde gerçekleştirilen ve özel sektörün inisiyatifine bırakılamayacak kadar önem arz eden politikalar sistematiği olarak ifade edilebilir.

Devletin güçlü olduğu ve ekonomiye müdahale ettiği dönemlerde sosyal politikalar etkin iken devletin ekonomiye müdahale etmediği ve rekabet, arz talep, fiyat sistemi, ürün giriş çıkış serbestisi gibi piyasa ekonomisinin temel ilkelerinin geçerli olduğu ülkelerde sosyal politikalar da o nispette zayıf ve güçsüzdür. 1980 sonrası küreselleşme ve neoliberalizm kavramlarının başta tüm dünya ekonomilerini etkilemesine paralel olarak sosyal politikalar da zayıflayamaya başlamış, devlet marjinal bir organizasyon ya da aygıt haline gelirken sermaye ise her geçen gün etkisi arttıran sosyal yapının genelini etkileyen bir mekanizmaya dönüşmüştür.

O nedenle sosyal politika ve sosyal politikanın ilgilendiği konuların önemi ve etkisi azalmaya başlamış diğer taraftan bu konuların boyut ve kapsamları da genişleyerek oldukça girift bir hal almıştır. Bu bağlamda sosyal politika ve sosyal sorunlara dönük farkındalık çalışmaları yapılmalı ve karmaşık hale gelen sosyal sorunlar kitlelere farklı yöntemlerle anlatılmalı ve sosyal sorunların çözümü için sosyal sorunlara yönelik kamuoyu oluşturulmalıdır. Sinema kitlelerin sosyal politika sorunsallarına ilişkin sosyal farkındalıklarını arttırmak ve kitleleri etkilemek amacıyla yumuşak güç stratejisi olarak kullanılabilir. Nitekim 1960-1965 döneminde sinemaya damgasını vuran toplumsal gerçekçilik akımı bunun en somut örneğidir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article