Fikir Liderliği, Sosyal Kimlik, Ürün Temelli Yenilikçilik ve Tüketici Yenilikçiliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

AYBEGÜM GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, KADRİ GÖKHAN YILMAZ

Abstract


Mevcut çalışma, fikir liderliği, sosyal kimlik, ürün temelli yenilikçilik ve tüketici yenilikçiliği arasındaki ilişkileri incelemektedir. Anketler, akıllı telefon kullanıcısı olan 240 tüketici üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, tüketici yenilikçiliği, tüketici bağımsız karar verme ve tüketici yenilik arayışı olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Diğer değişkenler ise tek boyutludur. Tüketicinin bağımsız karar vermesi, tüketicinin başkalarının deneyimlerinden bağımsız olarak yenilik kararını verme derecesidir. Tüketicinin yenilik arayışı ise yeni ürün bilgisi arayışında olma arzusudur. Ürün temelli yenilikçilik, belirli bir ilgiye yönelik olarak yenilikleri (yeni ürünleri) öğrenme ve benimseme isteğidir. Fikir liderliği ise, bireylerin satın alma süreçlerinde başkalarından etkilenmesinin sonucudur. Ürünlerin sosyal kimlik fonksiyonu da ve bireyin arzuladığı sosyal ortamlara uyum sağlamasına yardımcı olur. Çalışmada, güvenilirlik ve geçerlilik analizleri, Pearson Korelasyon analizi, ölçüm modeli ve yapısal eşitlik modeli gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre, tüketicinin yenilik arayışı ile ürün temelli yenilikçilik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Sosyal kimlik fonksiyonu ile de ürün temelli yenilikçilik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

References


Aydın, S. (2009). Kişisel ve ürün temelli yenilikçilik: cep telefonu kullanıcıları üzerine ampirik bir uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 188-203.

Bagozzi, R. P., Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 16, No.1, 74-94.

Bartels, J., Reinders, M. J. (2010). Social identification, social representations, and consumer innovativeness in an organic food context: A cross-national comparison. Food quality and preference, 21(4), 347-352.

Bartels, J., & Reinders, M. J. (2011). Consumer innovativeness and its correlates: A propositional inventory for future research. Journal of Business Research, 64(6), 601-609.

Bearden, W. O., Netemeyer, R. G. (1999). Handbook of marketing scales: Multi-item measures for marketing and consumer behavior research. Sage.

Bentler, P. M. (1992). On the fit of models to covariances and methodology to the Bulletin, Psychological Bulletin, Vol.112, No.3, 400-404.

Bollen, K. A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models, Sociological Methods and Research, 17, 303-316.

Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS Basic Concepts Application and Programming (Second Edition), Routledge Taylor and Francis Group.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS uygulamaları ve yorum, Pegem Akademi.

Çelik, E., Yılmaz, V. (2013). Lisrel 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Anı Yayıncılık, İstanbul

Chan, K. K., Misra, S. (1990). Characteristics of the opinion leader: A new dimension. Journal of advertising, 19(3), 53-60.

Hair, JF., Anderson, Re., Tatham, Rl., Black, Wc. (1998). Multivariate data analysis. 5th ed. Upper Saddle River, NJ. Prentice-Hall.

Engel, K. S., Moosbrugger, H., Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research, Vol.8, No.2, 23-74.

Erciş, A., Türk, B. (2014). Kişisel Değerler ve İçsel Yenilikçilik Boyutları İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2).

Eryiğit, C., Kavak, B. (2011). Tüketici Yenilikçiliğinin Tutumsal ve Davranışsal Uyumunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2).

Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., Eastman, J. K. (1994). The King and Summers opinion leadership scale: Revision and refinement. Journal of Business Research,31(1), 55-64.

Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., Eastman, J. K. (1996). Opinion leaders and opinion seekers: Two new measurement scales. Journal of the academy of marketing science, 24(2), 137-147.

Fornel, C., Larcker D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, Vol.18, No.1, 39-50.

Goldsmith, R. E., & Hofacker, C. F. (1991). Measuring consumer innovativeness. Journal of the Academy of Marketing Science, 19(3), 209-221.

Goldsmith, R. E., Hofacker, C. F. (1991). Measuring consumer innovativeness. Journal of the Academy of Marketing Science, 19(3), 209-221.

Goldsmith, R. E., Freiden, J. B., Eastman, J. K. (1995). The generality/specificity issue in consumer innovativeness research. Technovation, 15(10), 601-612.

Grewal, R., Mehta, R., Kardes, F. R. (2000). The role of the social-identity function of attitudes in consumer innovativeness and opinion leadership.Journal of Economic Psychology, 21(3), 233-252.

Hirschman, E. C. (1980). Innovativeness, novelty seeking, and consumer creativity. Journal of consumer research, 7(3), 283-295.

King, C. W., Summers, J. O. (1970). Overlap of opinion leadership across consumer product categories. Journal of Marketing Research, 43-50.

MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Preacher, K. J., Hong, S. (2001). “Sample Size in Factor Analysis: The Role of Model Error”, Multivariate Behavioral Research, Vol.36, No.4, 611-637.

Manning, K. C., Bearden, W. O., & Madden, T. J. (1995). Consumer innovativeness and the adoption process. Journal of Consumer Psychology, 4(4), 329-345.

Marsh, H. W., Hocevar, D. (1985). An application of confirmatory factor analyses to the study of self-concept: First and higher order factor models and their invariance across groups, Psychological Bulletin, Vol.97, No.3, 562-582.

Midgley, D. F., & Dowling, G. R. (1978). Innovativeness: The concept and its measurement. Journal of consumer research, 4(4), 229-242.

Nunnally, J. C., Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory, 3rd ed., New York, McGrawHill.

Özçifci, V. (2015). Tüketici Yenilikçiliği ve Moda Yenilikçiliği İlişkisinin İncelenmesi. Social Sciences, 10(4), 135-148.

Özdemir, Ö. G., & Deniz, Ö. Z. E. R. Yenilikçilik mi? Tüketim mi?: Yenilikçi Tüketime Eleştirel Bir Yaklaşım ve Nitel Bir Analiz.

Roehrich, G. (2004). Consumer innovativeness: Concepts and measurements. Journal of Business Research, 57(6), 671-677.

TÜİK Haber Bülteni (2016). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article