Çalışan Etkinliği Açısından İş Tatmininin Önemi

Akyay UYGUR, Yasin BULUT

Abstract


Bu çalışmada çalışan etkinliği açısından iş tatmininin önemi örgütsel ve bireysel faktörler bağlamında incelenmiştir. Çalışanı daha etkin kılmak ve performansını artırabilmek için iş tatmininin önemi vurgulanmış ve çalışma literatür derlemesi şeklinde hazırlanmıştır. Ayrıca iş tatminini etkileyen unsurlar, işgören tatminsizlik davranış biçimleri ve iş tatminini artırmanın yolları başlıklarına yer verilmiştir.
Sonuç olarak, işe bağlılık ile iş tatmini, örgütsel bağlılık, içsel motivasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu ve işe bağlılıkla işten ayrılma niyeti arasında ise negatif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Yöneticiler, işe bağlılığı içsel motivasyonu sağlayacak iş çevresinin oluşturulmasıyla gerçekleştirebilirler. İşe bağlılığı artırmanın yolu işgören devir hızının azaltılmasıyla mümkün olabilecektir. İş tatmininin işe bağlılıktan etkilenen bağımlı bir değişken olarak ele alındığı durumda ilişkinin güçlü olduğu görülmektedir. İşine bağlı bir bireyin iş tatmini, işine bağlı olmayanlardan daha yüksek olabilmektedir. Genel olarak bağlılığı yüksek olan bireylerin iş tatminlerinin yüksek olduğu söylenebilir.
İş tatmini ile işe bağlılık arasındaki en önemli farkın iş tatmininde bireyin işine karşı duygusal reaksiyon geliştirmesi ve işe bağlılıkta ise bilişsel bir inanç algılaması olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca işe bağlılık, iş tatmininin bir sonucu olarak ortaya çıktığı için iki kavram arasında bir nedensellik ilişkisi olduğunu da ortaya koymuştur.

....................................................

ABSTRACT

In terms of employee effectiveness in this study, the importance of job satisfaction has been examined in terms of organizational and individual factors. The emphasis is on job satisfaction in order to make the worker more effective and improve his performance, and it is prepared in the form of a working literature review. Also included are factors affecting job satisfaction, forms of occupational dissatisfaction and ways of improving job satisfaction.
In conclusion, it is shown that there is a positive relationship between work commitment and job satisfaction, organizational commitment, internal motivation, and negative relationship between job commitment and job separation intention. Managers can do business by creating a business environment that will provide internal motivation for commitment. The way to increase job loyalty may be possible by reducing the speed of the occupation. It seems that the relationship is strong when job satisfaction is treated as a dependent variable that is affected by job attachment. An individual's job satisfaction may be higher than that of his / her job. In general, it can be said that the job satisfaction of the individuals with high loyalty is high.
The most important difference between job satisfaction and job commitment is expressed in the emotional reaction to the job of the individual in job satisfaction and in the perception of cognitive belief in job attachment. In addition, work commitment has also revealed a causal relationship between the two concepts as a result of job satisfaction.


References


AKSOY, A., S. KARATEPE, M. DENİZ, E. Ü. KAYA, M. TÜRK, S. KINGIR, H. ALTAY, İ. KILIÇ, M. GÜVEN, M. ŞAHİN ve B. HELVACI (Ed. M. TİKİCİ) (2005); Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

AŞCIGİL, S. F. (2006); “Job Attributes and Work Attitudes: A Research in A Manufacturing Company”, H.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 24 (2): 47-65.

BRUNING, N. S. ve R. A. SNYDER (1983); “Sex and Position As Predictors of Organizational Commitment”, Academy of Management Journal, 26: 485-491.

CHUSMIR, L. H. (1982); “Job Commitment and The Organizational Women”, Academy of Management Review, 7: 595-602.

COHEN, A. (1993); “Age and Tenure in Relation to Organizational Commitment: A Meta-Analysis”, Basic and Applied Social Psychology, 14(2): 143-159.

CROMIE, S. (1981); “Women As Managers in Northern Ireland”, Journal of Occupational Psychology, 54: 87-91.

ERGENELİ, A. ve M. ERYİĞİT (2001); “Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara’da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması”, H.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 19 (2): 159-178.

FRY, L. W. ve S. GRENFELD (1980); “An Examination of Attitudinal Differences Between Policewomen and Policemen”, Journal of Applied Psychology, 65: 123-126.

GRADDICK, M. M. ve J. L. FARR (1983); “Professionals in Scientific Disciplines: Sex-Related Differences in Working Life Commitments”, Journal of Applied Psychology, 68: 641-645.

HUNT, S., L. B. CHONKO ve V. R. WOOD (1985); “Organizational Commitment and Marketing”, Journal of Marketing, 49:112-126.

KREITNER, R. ve A. KINICKI (2004); Organizational Behavior, Sixth Edition, McGraw Hill Companies, USA.

LINZ, S. J. (2004); “Motivating Russian Workers: Analysis of Age and Gender Differences”, Journal of Socio-Economics, 33: 261–289.

MATHIEU, J. E. ve D. M. ZAJAC (1990); “A Review and Meta-Analysis of The Antecedents, Correlates and Conseqences of Organizational Commitment”, Psychological Bulletin, 108(2): 171-194.

McELROY, J.C., P. C. MORROW ve T. R. WARDLOW (1999); “A Career Stage Analysis of Police Officer Work Commitment”, Journal of Criminal Justice, 27 (6): 507-516.

MULLINS, L. J. (2005); Management and Organizational Behaviour, Pearson Education Limited, USA.

PIERCE, J.L. ve R. B. DUNHAM (1987); “Organizational Commitment: Pre-Employment Propensity and Initial Work Experiences”, Journal of Management, 12: 163-178.

SAGER, J.K. (1991); “Recruiting and Retaining Committed Salespeople”, Industrial Marketing Management, 20: 99-103.

SAGER, J. K. ve M. W. JOHNSTON (1989); “Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment: A Study of Salespeople”, Journal of Personal Selling and Sales Management, 9:30-41.

SOMMER, S.M., S. H. BAE ve F. LUTHANS (1996); “Organizational Commitment Across Cultures: The Impact of Antecedents on Korean Employees”, Human Relations, 49(7): 977-989.

SÖKMEN, A. (2000); Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article