Büyüme Stratejisi: Ankara’da Dört Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Yasin BULUT, Akyay UYGUR

Abstract


Bu çalışmada, büyüme stratejisini uygulayan konaklama işletmelerinin, söz konusu stratejiyi hayata geçirirken; ürün portföyü, üretim süreci, organizasyon yapısı, hedef pazar seçimi, tanıtım tutundurma faaliyetleri gibi süreçlerinde oluşturdukları farklılıkların tespit edilmesi ve bu farklılıklar ile işletmenin kazanımları arasında ilişki olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Bu bağlamda, araştırmanın örneklemini oluşturan Ankara ilinden dört yıldızlı 23 konaklama işletmesi ile iletişime geçilmiş ve bu işletmelerden, 11 tanesi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Söz konusu konaklama işletmelerinden 47 yöneticiye anket yöntemi kullanılarak değerlendirme soruları yöneltilmiştir. Araştırma bulguları SPSS 2.2 paket programı kullanılarak dijital ortama aktarılmış ve çeşitli analiz yöntemleri vasıtasıyla, sonuçlar yorumlanmıştır.
Araştırma sonucuna göre, işletmelerin organik büyüme stratejisi (iç büyüme) faaliyetleri ile inorganik büyüme stratejisi (dış büyüme) uygulamaları arasında ilişki ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, iç büyümede (üretim, ürün-hizmet, AR-GE, tesis veya organizasyon yapısı vs.) oluşturulan farklılıklar, dış büyümede (yeni ürün/hizmet, pazar payının artması, rekabet avantajı, yönetim etkinliği vs.) ulaşılan hedefleri etkilemiştir.

......................................................................

ABSTRACT

In this study, it is observed that the accommodation businesses, which implement the growth strategy, such as product portfolio, production process, organizational structure, target market selection, promotion promotion activities, and to determine whether there is a relationship between these differences and the achievements of the business.
In this context, it has been communicated with 23 hotels of four stars in Ankara, which constitute the sample of the research, and 11 of them have agreed to participate in the study. 47 questionnaires were used for the evaluation by using the managerial survey method. The research findings were transferred to digital medium using the SPSS 2.2 packet program and the results were interpreted by various analysis methods.
According to the results of the research, there is a relationship between the activities of the companies' organic growth strategy (internal growth) and the applications of inorganic growth strategy (external growth). In other words, differences in internal growth (production, product-service, AR-GE, plant or organizational structure, etc.) have influenced targets in external growth (new product / service, increased market share, competitive advantage, management efficiency, etc.).


References


Akgemci, T., & Güleş, H. K. (2009). İşletmelerde Stratejik yönetim (1 b.). Ankara: Gazi Kitabevi.

Alparslan, A. M. (2013). İşletmelerin Temel Strateji Seçimleri ve Örgütsel Performans; Planlanan ve Oluşan Stratejiler Bağlamında Bir Vaka Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Doktora Tezi. Isparta.

Ansoff, H. I. (1957). Strategies for Diversification. Harvard business review, 35(5), 113-124.

Betz, F. (2001). Yönetim Stratejisi. (Ü. Şensoy, Çev.) Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.

Business Dictionary. (2017, Mart 20). businessdictionary.com. Business Dictionary Web sitesi: http://www.businessdictionary.com/definition adresinden alındı

Campbell, A., & Luchs, K. S. (2002). Temel Yetenek Tabanlı Strateji (Core Competency-Based Strategy) (1 b.). (E. Sungur, Çev.) İstanbul, Taksim: Epsilon Yayıncılık.

Chand, S. (Dü.). (2016). Your Article Library. Nisan 9, 2017 tarihinde Your Article Library Web sitesi: http://www.yourarticlelibrary.com/business/business-strategies-internal-growth-and-external-growth-strategies/7518/ adresinden alındı

Dictionary, B. (2017). BusinessDictionary. com. Nisan 9, 2017 tarihinde Business Dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/growth-strategy.html adresinden alındı

Ekici, K. M., & Şahım, T. Z. (2015). Stratejik Yönetim. Yargı Yayınları.

Eren, E. (2005). İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Göral, R. (2014). Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Hatiboğlu, Z. (1986). İşletmelerde Srratejik Yönetim. İstanbul: Met/Er Matbaası.

Jauch, L. R., & Glueck, W. F. (1988). Business Policy And Strategic Management. McGraw Hill.

Koçoğlu, D. (2012). Büyük Sanayi Kuruluşlarının Büyüme Stratejilerinin BAHS ile Değerlendirilmesi: Denizli Örneği. Ege Akademik Bakış, 12(2), 267-283.

Kylaheiko, K., Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Tuuppura, A. (2011). Innovation and Internationalization as Growth Strategies: The Role of Technological Capabilities and Appropriability. International Business Review, 20(5), 508-520.

Met, Ö. (2005). Çok Uluslu Otel Zincirlerinin Büyüme ve Uluslararasılaşma Stratejileri. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi(10), 111-138.

Okka, O. (2013). Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler (Genişletilmiş 5. Basım b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Önder, M., & Erdem, B. (2011). Türk Otel Zİncirleri ve Büyüme Stratejileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26), 333-350.

Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2005). Formulation, İmplementation, and Control of Competitive Strategy. New York, United States: McGraw-Hill.

Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. New York: Oxford.

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competition. New York: Free Press.

Santarelli, E., & Tran, H. T. (2016). Diversification strategies and firm performance in Vietnam. Economics of Transition, 24(1), 31-68.

Selznick, P. (1957). Leadership İn Administration: A Sociological Interpretion. California: University of California Press.

Tatlı, Y. (2015). KOBİ'lerde Büyüme Stratejileri: Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta KOBİ'ler Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi. Erzurum.

Team FME. (2013). Ansoff Matrix - Strategy Skills. www.free-management-ebooks.com.

Turizm Güncel. (2017, Mart 6). Turizm Güncel Web sitesi: http://www.turizmguncel.com/haber/rixos-resmen-acikladi-stratejik-ortaklik-icin-imzalari-attik-h30840.html adresinden alındı

Ülgen, H., & Mirze, K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim (6 b.). İstanbul: Beta Basım A.Ş.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article