Büyüme Stratejisi: Ankara’da Dört Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Akyay UYGUR, Yasin BULUT

Abstract


Bu çalışmada, sonuç odaklı temel stratejilerden olan büyüme stratejisini uygulayan konaklama işletmelerinin, söz konusu stratejiyi hayata geçirirken; ürün portföyünde, üretim sürecinde, organizasyon yapısında, hedef pazar seçiminde, tanıtım tutundurma faaliyetlerinde ne gibi farklılıklar oluşturduklarının tespit edilmesi ve oluşturulan bu farklılıklar ile işletmenin kazanımları arasında ilişki olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, araştırmanın örneklemini oluşturan Ankara ilinden dört yıldızlı 23 konaklama işletmesi ile iletişime geçilmiş ve bu işletmelerden, 11 tanesi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Söz konusu konaklama işletmelerinden 47 yöneticiye anket yöntemi kullanılarak değerlendirme soruları yöneltilmiştir. Araştırma bulguları SPSS 2.2 paket programı kullanılarak dijital ortama aktarılmış ve çeşitli analiz yöntemleri vasıtasıyla, sonuçlar yorumlanmıştır.

Araştırma sonucuna göre, işletmelerin faaliyetlerinde oluşturdukları farklılıkların, elde ettikleri kazanımları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bir başka deyişle, büyüme stratejisi uygulayan konaklama işletmelerinin, üretim, ürün-hizmet, AR-GE, tesis ya da organizasyon yapısında oluşturdukları farklılıklar ile kazanımları arasında ilişki ortaya çıkmıştır.


References


Akgemci, T., & Güleş, H. K. (2009). İşletmelerde Stratejik yönetim (1 b.). Ankara: Gazi Kitabevi.

Alparslan, A. M. (2013). İşletmelerin Temel Strateji Seçimleri ve Örgütsel Performans; Planlanan ve Oluşan Stratejiler Bağlamında Bir Vaka Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Doktora Tezi. Isparta.

Ansoff, H. I. (1957). Strategies for Diversification. Harvard business review, 35(5), 113-124.

Betz, F. (2001). Yönetim Stratejisi. (Ü. Şensoy, Çev.) Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.

Business Dictionary. (2017, Mart 20). businessdictionary.com. Business Dictionary Web sitesi: http://www.businessdictionary.com/definition adresinden alındı

Campbell, A., & Luchs, K. S. (2002). Temel Yetenek Tabanlı Strateji (Core Competency-Based Strategy) (1 b.). (E. Sungur, Çev.) İstanbul, Taksim: Epsilon Yayıncılık.

Chand, S. (Dü.). (2016). Your Article Library. Nisan 9, 2017 tarihinde Your Article Library Web sitesi: http://www.yourarticlelibrary.com/business/business-strategies-internal-growth-and-external-growth-strategies/7518/ adresinden alındı

Dictionary, B. (2017). BusinessDictionary. com. Nisan 9, 2017 tarihinde Business Dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/growth-strategy.html adresinden alındı

Ekici, K. M., & Şahım, T. Z. (2015). Stratejik Yönetim. Yargı Yayınları.

Eren, E. (2005). İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Göral, R. (2014). Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Hatiboğlu, Z. (1986). İşletmelerde Srratejik Yönetim. İstanbul: Met/Er Matbaası.

Jauch, L. R., & Glueck, W. F. (1988). Business Policy And Strategic Management. McGraw Hill.

Koçoğlu, D. (2012). Büyük Sanayi Kuruluşlarının Büyüme Stratejilerinin BAHS ile Değerlendirilmesi: Denizli Örneği. Ege Akademik Bakış, 12(2), 267-283.

Kylaheiko, K., Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Tuuppura, A. (2011). Innovation and Internationalization as Growth Strategies: The Role of Technological Capabilities and Appropriability. International Business Review, 20(5), 508-520.

Met, Ö. (2005). Çok Uluslu Otel Zincirlerinin Büyüme ve Uluslararasılaşma Stratejileri. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi(10), 111-138.

Okka, O. (2013). Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler (Genişletilmiş 5. Basım b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Önder, M., & Erdem, B. (2011). Türk Otel Zİncirleri ve Büyüme Stratejileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26), 333-350.

Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2005). Formulation, İmplementation, and Control of Competitive Strategy. New York, United States: McGraw-Hill.

Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. New York: Oxford.

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competition. New York: Free Press.

Santarelli, E., & Tran, H. T. (2016). Diversification strategies and firm performance in Vietnam. Economics of Transition, 24(1), 31-68.

Selznick, P. (1957). Leadership İn Administration: A Sociological Interpretion. California: University of California Press.

Tatlı, Y. (2015). KOBİ'lerde Büyüme Stratejileri: Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta KOBİ'ler Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi. Erzurum.

Team FME. (2013). Ansoff Matrix - Strategy Skills. www.free-management-ebooks.com.

Turizm Güncel. (2017, Mart 6). Turizm Güncel Web sitesi: http://www.turizmguncel.com/haber/rixos-resmen-acikladi-stratejik-ortaklik-icin-imzalari-attik-h30840.html adresinden alındı

Ülgen, H., & Mirze, K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim (6 b.). İstanbul: Beta Basım A.Ş.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article