Kamu Politikalarının Farklı Coğrafyalarda Uygulanabilirliğinin Yerindelik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Emine Nur KIRIMLI

Abstract


Kamu politikası kavramının II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’da ortaya çıktığı kabul edilmekle birlikte ülkemizde akademik açıdan çok yeni bir kavramdır. Kamu politikası ile ilgili karar verme veya kamu politikaları oluşturma sürecinde doğrudan veya dolaylı katkısı olan seçmenler, bürokratlar, baskı grupları, siyasi partiler, hükûmet ve parlamento kamu politikasında rol oynayan aktörler olarak adlandırılır. Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiş anayasal düzene sahip devletlerde yasama ve yürütme organları kamu politikası oluşturma sürecinin baş aktörleridir. Çünkü bu ülkelerde egemenlik kaynağını halktan almaktadır.

1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile birlikte yerindelik ilkesi, Avrupa Birliği’nde anayasal düzeyde düzenleme altına alınmıştır. O günden bu yana, Avrupa entegrasyonu bağlamında yerindelik ilkesinin anlamı ve işlevi tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ilkenin farklı tanımlarından yola çıkarak, Avrupa bütünleşmesine olan katkısı ve bu süreçte Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanmasında, ülkelerin mevcut idari yapısı, büyüklüğü, geçmişten gelen özellikleri dikkate alınarak uygulamada ne gibi sakıncalar doğuracağının incelenmesidir. Bu özellikler kamu politikalarının uygulanabilirliğini de etkileyen;  dünyadaki diğer ülkeler, uluslararası ve ulus üstü kuruluşlar, Ülkenin siyasal kültürü, siyasal yaklaşımlar, o ülkedeki çıkar grupları ve bunlar arasındaki uzlaşma ve çatışmalar, devletin ekonomik yaşama müdahale boyutu gibi faktörlerle de paralellik göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Politika, Kamu Politikası, Yerindelik, Subsidiarite, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

Key Words: Policy, Public Policy, Convenience, Subsidiarity, European Local Autonomy Charter


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article