Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi

Umut Can ÖZTÜRK

Abstract


 

Kariyer günlük yaşamımızda oldukça sık duyarız, çoğunlukla iş-meslek ele alınır fakat kariyer kavramının içeriği bundan çok daha geniştir. Akademik bağlamda kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır (Bayraktaroğlu, 2006: 137). Yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere kariyer bir süreç ve emekler bütünüdür. Bir kişinin kariyer eğilimi, onun güdülerini, yeteneklerini, değerlerini algılaması ve farkına varması ile başlamaktadır. Bu farkındalık netleştiğinde “kariyer çapaları” oluşmaktadır ki, bireyin kolay kolay vazgeçemeyeceği karar kriterlerine dönüşmektedir (Barutçugil, 2004: 424). Kariyer çapaları kuramını ortaya koyan Schein(1980:78)’ın da belirttiği gibi “Kariyer değerleri, bireyin kendi kendine algıladığı yetenek ve kabiliyetleri, temel değerleri ile güdü ve ihtiyaçlardan oluşan benlik kavramıdır. Kişiye özgü özelliklerden oluşan bu kombinasyon, bireyin kariyer seçiminde etkili olmaktadır”. Tam da bu noktada kişilik özellikleri ve kültürel değerlerin etkisi karşımıza çıkmaktadır ki bu ilişki yerli literatüründe ilgisini çekmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır.

 

Bu çalışmanın amacı kariyer algısında doğulan yerin dolayısıyla kültürün mü yoksa ait olunan kuşağın mı daha etkili olduğunu ortaya koyabilmektir. Araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta M.Y.O. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Lojistik Bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımda gönüllülük esas alınmış, uygun şekilde doldurulmayanlar ayıklandıktan sonra, 112 öğrenciye ait verilerin araştırmaya dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır. Araştırma kapsamında 8 alt boyuttan oluşan Schein(2006)’in “Kariyer Çapası Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğinin geçerliliğini belirlemek amacıyla öncelikle Keşfedici Faktör Analizi (KFA) daha sonra da Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılacaktır. Ardından ilişkinin varlığı ve yönünü tespit edebilmek amacıyla betimsel istatistiki analiz, t-testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılacaktır.

 


References


Barutçugil İ.(2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık,İstanbul.

Bayraktaroğlu, S. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Sakarya.

Schein E. H., (1980), Organizational Psychology, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

Schein, Edger H.(2006), Career Anchors, Self Assessment, John Wiley & Sons Basımevi, ABD.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article