VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA

Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Abstract


Uzlaşma, vergi idaresi ile mükellefler arasında çıkan uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözüm yöntemlerinden birisidir. Türk vergi sisteminde bu yönteme uygulamada sıklıkla başvurulmaktadır. Mükellefler haklarında başlayan vergi incelemesinden sonra, ister inceleme sonuçlanmadan (tarhiyat öncesi uzlaşma) isterse de incelme sonuçlandıktan sonra (tarhiyat sonrası uzlaşma) bu yönteme başvurabilmektedirler. Uzlaşma talebinin şekli, verilecek süre, oluşturulacak komisyonun şekli ve yetkisi, alınan kararın hukuki geçerliliği gibi konular Vergi Usul Kanunu ek m.1 ve devamı ile uzlaşma ile ilgili olarak çıkartılan yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

 

Uzlaşmanın hem Devlet hem de mükellefler açısından avantajları bulunmaktadır. Bununla birlikte, uygulama şekli ve idareye verilen yetkinin belirli bir sınırı olmamasından dolayı bu uygulama vergilemede eşitlik ilkesi, vergilerin ve cezaların kanuniliği gibi Anayasa’nın temel birtakım ilkelerini açıkça ihlal etmektedir. Bu durum mükellef üzerinde olumsuz etkiler yaptığı gibi Devlete olan güveni de zedelemektedir.

 

Uygulanması hem idare hem de mükellefler açısından gerekli olan bu çözüm yönteminin belirli birtakım kurallara dayanılarak uygulanması vergilendirme işlemlerinin her iki tarafı için de olumlu sonuçlar doğuracaktır.

 

Bu kapsamda, bu tebliğde uzlaşmanın vergi hukukumuzdaki yeri belirtildikten sonra, hukuki niteliği ve konusu, uzlaşma süreci ve şekli, tarafların hak ve yükümlülükleri üzerinde açıklamalar yapılacaktır. Tüm bu açıklamalardan sonra da uzlaşma uygulaması ile ilgili eleştiriler ve önerilerde bulunulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article