Çeviride Cinsiyet Ve Kadın Perspektifinden Çeviri

İlyas Öztürk

Abstract


Çeviri ve yazın edebiyatında “cinsiyet” uzun zamandan beri tartışılagelmiş bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevirinin etkin bir iletişim aracı olmasından dolayı, kadın hakları ve savunuculuğu kendini anlatmak ve açımlamak için “çeviride”  daha çok yer bulmuştur.

Bu çalışmada dilde ve çeviride “kadın” unsuru irdelenmiş, dünyada ve Türkiye’de kadın hak arayışları ve hareketleri kısaca incelenmiştir. Çeviride ve yazın edebiyatında kadının ötelenmiş olduğuna işaret edilmiş; Kadın-dil ilişkisine yorum getirilmiştir.

Feminist çevirinin yazın edebiyatına yansıması ele alınmış; bu çevirilere içten ve dıştan yapılan eleştirilere yer verilmiştir. Bu bağlamda feminist çevirilerin, toplumda daha fazla kabul görmesi için, kadın sorunlarının da yoğun ve etkin biçimde ele alınması gereğine vurgu yapılmıştır.

Feminist hareket ile bu akımın karşısında bilerek veya bilmeyerek “karşı” duran akım ile anlaşmanın ve uzlaşmanın yolunun, “çeviriden” ve “yazın edebiyatından” geçtiğine değinilmiştir; her iki tarafın bu eylemleri makul ve uygun biçimde kullanması gereği vurgulanmıştır. Çeviri ve yazın edebiyatında kadının ve erkeğin, birbirlerine  “karşı unsur” olarak gösterilmesinin ortak bir noktada buluşmaya yardım etmeyeceğine; aksine durumu sürekli çözümsüzlüğe götüreceğine işaret edilmiştir.Kadın-Erkek eşitlik ilkesi doğrultusunda, toplum katmanlarında her iki cinse karşı “adil” olma çizgisinin muhafaza edilmesi gereği üzerinde durulmuştur. 

References


Albayrak, Şule (2014) “Eşitlik Adalet Sağlar mı Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi Aralık 2014 sayı : 08 ISSN 2148-399 İstanbul

Atlı,Mehmet Halit (2013) “Almanca’da Dilbilgisel Cinsiyet Sistemi ve Bu Sistemin Yabancı Olarak Dil Edinimi” Dil Dergisi (language Journal) Sayı :160 Nisan-Mayıs-Haziran

Durusoy, Ali (2014) “HÜVE HÜVE” TDV- İslâm Ansiklopedisi Cilt: 19; Sayfa: 67 İstanbul

Edit-Z.Banu DALAMAN(2015) “ Women and politics in Global Congress Bildiri Kitabı E- ISBN: 9786054303533 İstanbul (Aydın Üniversitesi TAUM 2015)

Flotow von, Luise (2008) Translation and gender Translation in the Era of Feminism stJeromepublishing Manchester, UK

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1380393234

Kegyes, Erika (2008) “ Genderbilder aus Ungarn” Verlag Dr.Kovac Hamburg

Köksal, Sevdiye /Yücel, Faruk (2012) Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı2, 2012, Sayfa 143-158

Messner, Sabine / Wolf, Michaela (Hrsg.) (2001(2013)): Probleme und Methoden der Übersetzungswissenschaft / Übersetzung aus aller Frauen Länder. Beiträge zu Theorie und Praxis weiblicher Realität in

der Translation. Graz

Öztürk, İlyas –Ak,Ebru (2015) “Çeviride Cinsiyet veya Çeviride Kadına Bakış” Women and politics in global World int Congress 16-17 April.

Aydın University (s.992-105 )Istanbul

Wikipedia. Türkiye’de kadın Hakları (06.02.2017)

Yaraman, Ayşegül (2001) :Resmi Tarihten Kadın Tarihine

Bağlam Yayınevi ISBN 9789756947586 Ankara


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article