Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi: Kütahya Belediyesi Örneği

İNCİ SANDALCI

Abstract


Günümüzde kamu hizmetlerinin büyük çoğunluğu yerel yönetimler tarafından yerine getirilmektedir. Yerel yönetimler arasında yer alan belediyelerin bu kamu hizmetleri içindeki payı önemli boyutlara ulaşmıştır. Halka en yakın hizmet birimi olan belediyeler, halkın istek ve ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak tespit edebilmekte ve buna uygun olarak kamu hizmetleri sunmaktadırlar. Belediyelerin halkın istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak sundukları hizmetleri genel itibariyle sağlık, sosyal, ulaşım, çevre ve kültürel hizmetler olarak sıralayabiliriz. Belediyeler tarafından sunulan bu hizmetlerin etkin ve verimli olması hem kentin gelişimine katkı sağlamakta hem de vatandaşların memnuniyetini arttırmaktadır. Vatandaşlara yönelik sunulan kamusal hizmetler ile memnuniyetinin arttırılması belediyelerin öncelikli politikaları arasında yer almaktadır.

Çalışmada Kütahya belediyesi tarafından sunulan sağlık, sosyal, ulaşım, çevre ve kültürel hizmetlerin halkın memnuniyeti üzerindeki etkisi ile bu hizmetlerin birbirleri ile olan ilişkisi yapısal eşitlik modeli (YEM) ile araştırılmıştır. Bu kapsamda çalışmada Kütahya Merkez ilçede yaşayan 925 kişiye anket uygulanmıştır. Verilere açıklayıcı faktör analizi uygulanarak sağlık, sosyal, ulaşım, çevre ve kültürel olmak üzere beş faktör elde edilmiş, elde edilen modele verilerin kabul edilebilir uyum gösterdiği bulunmuştur. Elde edilen bu 5 faktörlü modele I. ve II. Düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak modelin geçerliliği doğrulanmıştır. Çalışmada sağlık, çevre, sosyal ve kültürel hizmetlerin vatandaş memnuniyetini pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediğine ulaşılmıştır. Bununla birlikte ulaşım hizmetleri ile vatandaş memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılamamıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article