KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

M. Vahit Eren, İbrahim Çütcü

Abstract


Küreselleşme, uluslararası piyasalarda iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi, farklı kültür ve inançların tanınması, ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi konuları kapsamaktadır. Küresel ticaret, küresel dünya, küresel rekabet gibi alanlar ise sosyal bilimlerde birçok çalışmaya konu olmuş önemli başlıklardır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olarak ekonomik büyüme gösterilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle etkisini arttıran küreselleşme süreci ekonomik büyümeyi de doğrudan etkilemektedir. Küreselleşmenin boyutunu ve ülkelerarası karşılaştırmalarını gösteren küreselleşme endeksi de ekonomik, politik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilerek ekonomik büyüme üzerinde etkindir.

Çalışmada Türkiye örnekleminde 1970-2016 dönemlerini kapsayan yıllık verilerle kurulan modeller üzerinden ekonomik büyüme ile küreselleşme endeksleri arasındaki ilişki yapısal kırılmalı zaman serisi yöntemleri ile analiz edilmektedir. Analizlerde öncelikle E-Views 9, Gauss 10 ve Rats8 ekonometri programları kullanılarak serilerin durağanlıkları test edilmekte, daha sonra yapısal kırılmaya izin veren eşbütünleşme ve nedensellik testleri kullanılarak elde edilen sonuçlar ile politika önermeleri gerçekleştirilmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article