YÖNETİŞİM KRİTERLERİNİN YURTİÇİ ORİJİNAL GÜNAH GÖSTERGELERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Pinar Ozdemir Cukadar, Harun Bal, Müge Manga

Abstract


Sermaye hareketlerinin ekonomik büyüme üzerinde yarattığı etkiler literatürde çokça tartışılmaktadır.  Ekonomik gelişme için  gereken  yatırımları yapmak amacıyla borçlanmaya ihtiyaç duyan yükselen piyasa ekonomileri, borçlanma düzeyleri ve borç bileşimleri nedeni ile önemli makroekonomik ve sosyal maliyetleri olan finansal krizlerle karşı karşıya kalmışlardır. Finansal krizlerin nedenini araştıran çalışmalar,  ortaya koydukları teorik çerçeve ve kavramsallaştırma ile birlikte birçok ampirik analize dayanmaktadır. Bu kavramsallaştırmalardan biri de "orijinal günah"dır. Orijinal günah,  bir ülkenin uluslar arası piyasalarda kendi parası cinsinden  sabit faizle ve uzun dönemli borçlanamaması durumunda ortaya çıkar. Literatürde genel ilgi uluslararası orijinal günah ve makroekonomik değişkenler üzerindeki ilişkiyi ampirik olarak sınamak üzerinedir. Yurtiçi orijinal günah yani ülkenin iç piyasalardan uzun vadeli ve sabit faizli borçlanmamasının nedenleri üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Ayrıca finansal krizleri doğuran makroekonomik göstergeler yanında şeffaflık, hesap verilebilirlik, yozlaşma, hukuk devleti gibi değişkenleri kapsayan yönetişim ilkelerinin etkileri de ilgi uyandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2003-2015 yılları arasında Türkiye’nin yurtiçi orijinal günah endeksi ile yönetişim göstergeleri arasındaki nedensellik ilişkisini Hacker and Hatemi-J (2006) tarafından ortaya atılan kaldıraçlı bootstrap tekniğiyle düzeltilmiş MWALD testi ile analiz etmektir. Yapılan analiz sonucunda, yurtiçi orijinal günahtan hukuk devleti olgusuna ve yönetim etkinliğinden yurt içi orijinal günaha doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Orijinal günah, sermaye hareketleri, kurumsal yapı,  MWALD testi

GOVERNANCE CRITERIAS EFFECTS ON DOMESTIC ORIGINAL SIN INDICATORS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY

ABSTRACT

Emerging economies need borrowing in order to finance investment and infrastructures. Their sovereign debt level and debt composition cause financial crises accompanied with  deep , persistent macroeconomic and social costs. Especially currency crises comes with risk of sudden stop or capital outflow.  Studies on financial crises on emerging economies set forth new concept and theoric framework with empirical analyzes.  One of the these concepts is" original sin". Original sin occur when a country is not able to borrow international markets  fixed rate and long term with own currency. In empirical analyzes, general interest is on international original sin and its relations with macroeconomic variables. There are a few empirical studies on domestic original sin indicator which means inability of a country borrow with long term and fixed interest rate debt instruments. Moreover, beside macroeconomic varibales seen as a determinant of domestic original sin,  role of governance indicators is accepting day by day.  The objective of this paper is to investigate whether there is causal relation between governance and domestic original sin indicator  from 2003 to 2015 in Turkey. Causality is tested by Hacker and Hatemi-J (2006)  MWALD test augmented by leverege.

Keywords: Original sin, capital flows, institutional structure, MWALD test


References


Akıncı, M., Kolçak,M., Yılmaz, Ö. (2013).Yurt İçi Orijinal Günah’ın Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi İçin Robust Regresyon Analizi. Maliye Dergisi, Sayı 165, 140-162.

Bal, H., Özdemir, P. (2012). Oijinal Günah Göstergelerinde Kurumsal Yapı ve Yurtiçi Borçlanma Piyasasının Etkisi:Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Finans, Politika ve Ekonomik Yorumlar, 2012, 42, 5-14.

Bordo, M, Meissener, C., Redish, A. (2003). How Original Sin Was Overcome:The Evolution of External Debt Denominated In Domestic Currencies in United States and British Dominions . NBER Working Paper 9841, 1-55.

Borio, C., Packer, F. (2004). Assesing Nwe Perpectives on Country Risk . BIS Quarterly Review, December, 47-65.

Cabral, R. (2015). How Srrategically is Public Debt Being Managed Around the Globe: A Survey on Public Debt Managemen Strategies . World Bank Group.

Chinn, M., Ito, H.(2005). What matters for financial development? Capital controls,Institutions and Interactions,. IMF Working Paper No .11370, 1-45.

Dell’Erba, S., Hausmann, R., Panizza, U. (2013)., Levels, Debt Composition, and Sovereign Spreads in Emerging and Advanced Economies. CID Working Paper No.263

Eğilmez, M. 2016. Türkiye’de Dış Borçlar.

Erişim: http://www.mahfiegilmez.com/2016/04/turkiyenin-ds-borclar.html#more (12.07.2017)

Eichengreen, B., Hausmann, R. (1999). Exchange Rates and Finacial Fragility. Federal Reserve Bank of Kansas City's Conference on Issues in Monetary Policy, (s. 1-37).

Eichengreen, B., Hausmann, R., Panizza, U. (2002). The Pain, The Mystery and Road to Redemption. Haziran 16, 2017 tarihinde http://www.financialpolicy.org/financedev/hausmann2002.pdf adresinden alındı

Eichengreen, B., Hausmann, R., Panizza, U.(2003). The Mystery of Original Sin. Haziran 11, 2017 tarihinde http://eml.berkeley.edu//~eichengr/research/osmysteryaug21-03.pdf adresinden alındı

Eichengreen, B., Hausmann, R., Panizza, U. (2007, May). Currency Mismatches, Debt Intolarance and Original Sin: Why they are not the same and why it matters. Mart 21, 2017 dated Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies: Policies, Practices and Concequences: http://www.nber.org/chapters/c0150 has been taken.

Gürcihan, B., Yılmaz, E. (2007). Türkiye’de Kamu Borç Stokunun Yapısı: Orijinal Günah Göstergeleri ve Risk Dahil Kamu Borç Yükü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği No:07/02

Hausmann, R., Panizza, U. (2011). Redemtion or Abstinence?Original Sin, Currency Mismatch and Counter Cyclical Policies in New Millennium. Journal of Globalization and Development,2(1) 1-33.

Hazırolan, U. (2008). Yükselen Bir Ekonomide İhtiyatlı Kamu Borç Yönetimi: Türkiye Tecrübesi, Maliye Dergisi, 163, 557-581.

Hacker R.S., Hatemi, J,A. (2006) “Tests for Causality Between Integrated Variables Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application” Applied Economics, 38: 1489-1500.

Mehl, A., Reynaud, J. (2005). The Determinant of Domestic Original Sin in Emerging Economies. European Central Bank Working Paper No.560.

Özdemir, P. (2009). İç Borç Yönetimi ve Türkiye. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Prasad, E. Rogoff, K., Wei, S., Kose A. (2005). Effects on Financial Globalization on Developing Countries: Some Emprical Evidence. IMF Occasional Paper 220.

Siddiqui, K. (2014). Flows of Foreign Capital into Developing Countries: A Critical Review. Journal of International Business and Economics, 29-46.

Stiglitz, J. (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth and Instability. World Development, 1075-1086.

Sims, C. A., Stock, J. H. ve Watson, M. W. (1990) “Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots” Econometrica, 58:133-44.

Yavuz, H. (2009). Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği. Maliye Dergisi, Sayı 157, 277-292.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Kamu Borç Yönetimi Raporları, Erişim tarihi: 06.04.2017

Toda, H.Y., Yamamoto, T. (1995) “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes” Journal of Econometrics, 66:225-250

World Bank Database, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home , erişim tarihi,06.04.2017

Yavuz, H. (2009). Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği. Maliye Dergisi, Sayı 157, 277-292.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article