Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Sınav Kaygılarını Etkileyen Faktörler

Yusuf Genç

Abstract


Özet

Bu çalışmanın amacı; üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygılarını artırıcı sebepleri ve çözüm yollarını tartışmaktır. Bu öğrenciler bilgi seviyelerini artırma yönünde uğraş verirken aile, arkadaş, okul, çevre ve meslek baskısının etkisinde kalarak kaygı düzeyleri artmakta ve böylece bilgilerini verimli kullanamamaktadırlar. Başarılı olmak için öğrenmek önemlidir, ancak öğrenilen bilgileri aktif kullanabilmek daha önemlidir. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için hedef belirlenirken ve sınava çalışırken bu baskının dışında tutulmaları başarı trendlerini artıracak ve potansiyellerini kullanmalarını kolaylaştıracaktır. Araştırmada öğrencilerin ve ailelerin sınava verdiği önem ve sınav kaygısına dikkat çekilmek istenmiştir. Sınav kaygısını artıran ve öğrencileri bocalamaya iten unsurları belirlemek üzere yürütülen bu araştırmada literatür taraması ve alan araştırması yöntemiyle anket tekniği kullanılmış ve örneklem olarak Türkiye’de orta Anadolu illerinden Burdur ili seçilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin yarıdan az fazlası kız, yarıya yakını erkeklerden oluşmuştur. Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim seviyeleri düz lisede okuyanlardan daha yüksektir. Eğitim seviyesi yüksek olan ebeveynlerin çocukları daha seviyeli ve başarılı okullarda okumaktadır. Anneler daha çok ev hanımı, babalar ise memurdur. Öğrencilerin %70’i sınavı kazanarak ailenin emeğini boşa çıkartmamaları gerektiği, %54’ü çevre baskısı altında olduklarını, %72,5’i ailesinin mutlaka sınavı kazanmasını beklediklerini, büyük bir çoğunluğu sınavda zaman sorunu yaşayabileceklerini, bir kısmı yeterince hazırlanamadıklarını ifade ederek bu durumun sınav kaygılarını artırdığını belirtmektedirler. Kız çocuklarının kaygı düzeyleri erkeklere göre daha yüksektir. Öğrencilerin %36,5’i sınav kaygısının başarı düzeylerini olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Üniversite adaylarının üzerinde çevrenin ve ailesinin etkisi ve beklentileri oldukça fazladır. Öğrenciler bu beklentiler karşısında daha çok kaygılanmaktadır. Ailenin ilgisinin çocukların başarısında önemli bir etken olduğu görülmektedir. Öğrenciler; ailenin emeğini boşa çıkartmama, beklentilere karşı sosyal çevre baskısı altında olma, ailelerin yüksek beklentileri,  sınavda zaman sorunu,  sınava yeterince hazırlanamama gibi sebeplerle sınav kaygılarının arttığını ve bu durumun başarı düzeylerini olumsuz etkilediğini düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Sınav Kaygısı, Aile Baskısı, Başarı Düzeyi, Eğitim 

Abstract

The purpose of this study is to discuss effecting factors of exam anxiety of students preparing for university entrance exams and solutions. Whereas these students pursuit to increase their level of knowledge, under the effect of families, friends, school, environmental and occupational pressure their anxiety level increases and thus they become unable to use their information efficiency. In order to succeed, it is more important to use knowledge acquired beside learning itself. For students preparing for the university entrance exam, keeping them away from pressure elements when determining target and preparing for the exam will increase success trends and make it easier to use their potential. In this study, it is aimed to attract attention to test anxiety and importance given to exams by families and students. In this study, which is carried out in order to determine the elements that increases test anxiety and push the students to stagger, literature review and field research methods are used and a sample is chosen from central Anatolian province of Burdur. According to research findings; little more than half of the students are consisted of girls and almost half of the students are consisted of boys. Education level of parents of students that studying in the Anatolian high schools are higher than the students’ of regular high school. Children of parents with higher education levels are studying in elite and more successful school. Mostly mothers are housewives and fathers are officers. 70% of students want to pass the exam for avoiding to frustrate the efforts of family, 54% of students stated that they are under environmental pressure, 72,5% of students said that their families surely waiting their exam pass, also vast majority of students think that they can have time problems and some of students expressed that they could not be fully prepared. Consequently, students point out all of these conditions increase their exam anxiety. Anxiety levels of girls are higher than boys. 36.5% of students think that test anxiety effects their level of success negatively. The impact of the environment and families, and their expectations on individuals are very high. Students are concerned more for those demands. Family's interest appears to be an important factor on success of children. Children think that by reasons such as not to frustrate efforts of family, to be under environmental pressure against expectations, high expectations of parents, time problem in the exam, and failure to adequately prepare the exam, boosted test anxiety and this situation negatively affects their level of success.

Keywords: Exam Anxiety, Family Pressure, Success Level, Education


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article