FISCAL PERSPECTIVE OF SUBSIDIARITY IN EUROPEAN UNION AND TURKEY

Kamil Güngör

Abstract


 

ABSTRACT

European Union is the only example in the World as a sui-generis organization. This organization, known as a supranational one, has not yet been marked as a state. However, as a supranational structure it enjoys some powers awarded to countries. This sui-generis structure is also applicable to taxing area. Taxing power which is directly connected to sovereignty of countries sometimes is used in favour of EU and at expense of member countries.

Subsidiarity principle is accepted in 1993 through Maastricht Treaty which is one of the most important rule of EU. Subsidiarity principle, suitable to EU’s institutional structure, is a sub-governmental type of public administration. In fact, this principle is an administrative tool but find place in fiscal arena. But, member states are unwilling to transfer their taxing powers and put some reservations per se. This investigation aims at analysing how this principle is perceived in EU and its reflections on candidate member, Turkey.

 

AVRUPA BİRLİĞİNDE SUBSIDIARITY (YETKİ İKAMESİ) İLKESİNİN MALİ GÖRÜNÜMÜ VE TÜRKİYE

ÖZET

Avrupa Birliği sui generis bir organizasyon olarak dünyada tek örnektir. Uluslar üstü olarak nitelendirilen örgüt henüz bir devlet statüsü kazanmamıştır. Ancak uluslar üstü yapısı nedeniyle kullandığı devlet yetkileri vardır. Avrupa Birliğinin kendine has bu yapısı vergiler bakımından da uygulama alanı bulmuştur. Devletin egemenliği ile doğrudan ilgili olan vergilendirme yetkisi çeşitli zamanlarda Avrupa Birliği lehine, üye ülkeler aleyhine sınırlandırılmıştır.

Subsidiarity (yetki ikamesi) ilkesi Avrupa Birliğinin günümüzdeki üç temel birincil metinden birisi olan Maastricht Anlaşması ile 1993’te kabul edilmiştir. Avrupa Birliğinin kurumsal yapısına uygun bir müessese olan subsidiarity ilkesi, bir yerinden yönetim türüdür. Esasen idari yerinden yönetim olan bu ilkenin mali alanda da yansımaları vardır. Zira, devletlerin vergilendirmeye ilişkin yetkilerini devretme konusunda çekinceli davrandıkları bir gerçektir. Çalışma, ilkenin Avrupa Birliğindeki görünümünü ve aday ülke olan Türkiye’ye yansımalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır


References


KAYNAKLAR

(Yazar Yok). (1982). Analysing Supply-side Economic: A Symposium, Wiewpoints On Supply-Side Economics, A Prentice-Hall Company, Reston, Virginia.

Barlas, E.& Karagöz, B. (2007). Subsidiarite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve /Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1, 155-174.

Begg Iain (2009). Fiscal Federalism, Subsidiarity and the EU Budget Review. Publisher: Swedish Institute for European Policy Studies, (67 Sayfa).

Bezci Bünyamin, Bayram Coşkun, (2007). Avrupa Birliği ve Sübzidiarite İlkesi: İlkenin AB Uygulaması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 16, Sayı: 3, Temmuz, 5-27.

Bilici, Nurettin, (2010). Avrupa Birliği ve Türkiye, Seçkin Yayınları, Ankara. (308 Sayfa).

Cantillon, Bea, (2004). Paper for the Second Annual ESPAnet conference, 9-11 September, Oxford, UK European Subsidiarity Versus American Social Federalism: Is Europe in Need of a Common Social Policy? (21 Sayfa).

Çağlayan Pınar, Münir Tireli (2016). Yönetim Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sosyal Hizmet Alanında Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Yerelleşmesi Hakkında Türkiye Ve Avrupa Birliği Deneyimleri Yönetim Bilimleri Sempozyumu 08 – 09 Aralık / İstanbul. 157-163.

Çilingir, Sevgi, (2017). AB Hukukunda Subsidiarite İlkesi ve Uygulanması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 19, Sayı: 3, 349-371.

Demirci, Turgut (2006). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetim Bilimi Dalı Yüksek Lisans Tez Konya, (130 Sayfa).

Henke Klaus-Dirk, (2006). Subsidiarity in the European Union Intereconomics, September/October 240-257.

Hosli Madeleine O. (1995). Federalism, Subsidiarity, and Interest Groups: A Political Economy Perspective European Institute of Public Administration (EIPA) (16 sayfa)

Kalko Ümit (2010). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinin Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yansıması Yüksek Lisans Tezi İstanbul, (168 Sayfa).

Karagel Hulusi, Coğrafi Yerellik Ve Şehirleşme İlişkisi Bakımından Türkiye’de Büyükşehir Olgusunun Coğrafi Analizi UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, s. 451.MKÜ., Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD /Hatay), 445-460.

Kerman, Uysal, “Avrupa Birliği: Yerel ve Bölgesel Yönetimler” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 2009, C. 14, S. 1. 272-286.

Kovacs Laszlo (2007) “The Future of EU Taxation Policy http: //ec. europa. eu/commission_barroso/kovacs/speeches/51201TDI. Pdf. (15 Sayfa).

Myles Gareth D, (2005). Tax Policy and European Union Governance University of Exeter and Institute for Fiscal Studies December. (17 sayfa)

Panayi, Christiana HJI, (2010). Reverse Subsidiarity and EU Tax Law: Can Member States be Left to their Own Devices? Reprinted from British Tax Review Issue 3. (36. Sayfa).

Schäfer Wolf, (2006). Harmonisation and Centralisation versus Subsidiarity: Which Should Apply Where? Intereconomics, September/October (19 Sayfa).

Spahn, Paul Bernd (1995), ”Local Taxation: Principles and Scope”, in Jayanta Roy (ed.), Macroeconomic Management and Fiscal Decentralization, EDI Seminar Series, The World Bank, Washington D.C. (11 Sayfa).

Spahn, Paul Bernd, (2009). Munich Personal RePEc Archive Local Taxation: Principles and Scope The World Bank Institute, MPRA Paper No. 13111, posted 02. February (11 sayfa-Rapor)

Şan Gündüz, (2007). Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Bağlamında Subsidiarite Yerindelik İlkesi (http: //8. yerelsiyaset. com/pdf/temmuz 11.pdf) Erişim 12 Eylül 2010.

Tozlu Ahmet, (2017). Daha Verimli Hizmet Ve Hizmette Yerellik Tartışmaları Düzleminde Yeni Büyükşehir Modeli Emek ve Toplum Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 6 Yıl: 6 Sayı:15, 234-258.

Yıldırım Uğur, Aziz Belli, Nuh Ateş, Mehmet Sabri Kılıç, (2014). AB Yerel Yönetim Anlayışının Yerele Yansımaları: K.Maraş Belediyeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., C.19, 1-19.

Yüksel Metin, Yakup Altan, Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, C.16, S.3. 130-147.

Zeyrekli Sedef, Rengül Ekizcioğlu, (2007). Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Terellik (Subsidiarite) İlkesi ve İlkenin Türkiye Açısından Ele Alınışı, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 16, Sayı: 3, , 29-48.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article