Yolsuzluk İle İlgili Açıklamalar ve Ekonomik Etkileri

Ümran Çakıroğlu

Abstract


Yolsulluk, 1990’lı yıllardan itibaren günümüze kadar makroekonomik ve politik faktörler açışımdan önem kazanmaktadır. Yoksul ülkelerin en önemli sorunlarından biri yolsuzluktur. Yoksul ülkelerde yolsuzluğun neden olduğu düşük büyüme oranları, düşük sosyal harcamalar, gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yolsuzluğun ekonomik nedenleri ve ekonomik etkileri araştırılmıştır.

Bu çalışmada; Yolsuzluk Algısı Endeksi, Ticari Açıklık, Doğrudan Yabancı Yatırımların Gayrisafi Yurtiçi Hasıladaki Payı, Kamu Harcama Tutarı ve Refah Endeksi Skoru değişkenlerinin etkileri araştırılmıştır. Verileri bulunan 89 ülke; Yüksek Gelir Grubu, Üst-Orta Gelir Grubu ve Alt-Orta ve Düşük Gelir Grubu olarak 3 farklı gelir grubuna bölünmüştür. Dinamik panel tahmin yöntemlerinden Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) kullanılarak 2008-2016 yılları verileri alınarak incelenmiştir. Bağımlı değişken olarak alınan Yolsuzluk Algısı Endeksi’nin tüm ülke gruplarında, sadece Kişi Başına Düşen GSYİH bağımsız değişkinindeki bir artışın bağımlı değişkeni zıt yönde etkilediği görülmüştür. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article