İstihdam Politikalarının Etkinliği: TR71 Alt Bölgesi Bazında Bir Uygulama

ÖZLEM TOPÇUOĞLU, RABİA EFEOĞLU

Abstract


İşsizlik, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri giderek büyüyen sosyo-ekonomik bir sorundur. Ülkelerin gündeminde öncelikli sorun olarak yer alan işsizlik ve sonuçları; sosyo-ekonomik yapı ve gelişmişlik düzeyi farklılıklarından dolayı, her ülkede farklı ekonomik ve sosyal etkileriyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı her ülke işsizlikle farklı şekilde mücadele etmektedir. Bu yönüyle küreselleşen dünyada istihdam, bütün ülkeler için gündem oluşturan bir politika alanıdır. İşsizliğin yaşam kalitesini düşürmesi, toplumsal sorunları ve mutsuzluğu yaygınlaştırması gibi sosyal sonuçlarının yanında ekonomik durgunluk, işgücü ve üretim düşüşü gibi önemli ekonomik sonuçları da bulunmaktadır. Bu nedenle istihdama yönelik politikaların ülkelerin sosyal olduğu kadar ekonomik yapısıyla da uyumlu bir şekilde oluşturulması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada 2010 - 2016 dönemine ait verilere dayanarak Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey-2’de yer alan TR71 alt bölgesi, istihdam politikalarının etkinliği açısından incelenmektedir. Ayrıca çalışmada istihdam politikalarının etkin olmadığı tespit edilen yıllarda etkinliğin sağlanabilmesi için gerekli potansiyel iyileştirme oranları hesaplanarak önerilerde bulunulmaktadır.

Bu alt bölgeye yönelik istihdam politikalarının etkinliği Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Çalışmada kullanılan girdiler işsizlik oranı ve sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam nüfusa oranıdır. Çıktı değişkenleri ise işgücüne katılım oranı ve istihdam oranı değişkenleri verilerinden oluşmaktadır. Tüm veriler TÜİK ve SGK veri tabanlarından sağlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, TR71 alt bölgesinin istihdam açısından 2010 ve 2013 yılları dışında etkinsiz olduğunu ve etkinsizliğin kaynağının istihdam oranı ve sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam nüfusa oranındaki düşüklük ve işsizlik oranındaki yükseklik olduğunu yansıtmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article