Mekansal Farklılıklar ve Mükelleflerin Vergi Tutumları: Eskişehir-Kütahya Örnekleminde Bir Analiz

AHMET TEKİN, ESRA DOĞAN, FERDİ ÇELİKAY

Abstract


Bu çalışmanın amacı değişik toplum yapısına sahip yerleşkelerde ikamet eden mükelleflerin vergi tutumlarında farklılık olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu kapsamda coğrafi yakınlıklarına rağmen toplumsal yapıları farklılık gösteren Eskişehir ve Kütahya illeri için oluşturulan örneklem ile mükelleflerin vergisel motivasyonları nicel analiz yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada “demografik özellikler” ve “vergi ile ilgili değerlendirmeler” şeklindeki iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler illerin demografik özellikleri dikkate alınarak kota örnekleme yöntemiyle derlenmiş, analiz sürecinde ise Bağımsız Örneklem T-Testi kullanılmıştır. Örneklem dahilinde elde edilen bulgulara göre iki ilin cinsiyet, çocuk sayısı, öğrenim seviyesi, çalışma tecrübesi ve matrah düzeyi değişkenleri açısından farklı demografik dokuda olduğu istatistiksel olarak ortaya koyulmuştur. Buna karşılık yaş ve medeni durum açısından ise iki il örneklemleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  İkinci aşamada örneklem dâhilinde mükellefiyet hakları, vergilendirme süreci ve vergi sistemi hakkındaki değerlendirmelere ilişkin verilen yanıtlar bağlamında illere göre farklılık olup olmadığı irdelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre mükellefiyet haklarıyla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı bölümlerde Kütahya’da yerleşik olan bireylerin Eskişehir’dekilere göre daha olumlu yanıtlar verdiği gözlemlenmiştir. Özellikle vergi mevzuatının yapısı, vergi dairesinin işlevselliği ve yasaların mükellef hakları açısından yeterliliği başlıklarında Kütahya’da ikamet eden katılımcıların memnuniyet düzeyi daha yüksektir. Benzer şekilde vergilendirme süreci ile vergi sistemine ilişkin değerlendirmeler açısından da illere göre farklılık bulunmaktadır. Bunun yanında vergi ödeme eyleminin gerekçesini sınayan değerlendirmelerde ise verginin vatani bir görev ya da zorunluluk olarak algılanması şeklindeki düşünceler itibariyle iki il arasında görüş farklılığı vardır. Sonuç olarak çalışma mekânsal farklılıklar bağlamında mükelleflerin vergi tutumlarını irdelemesi bakımından literatüre katkı sağlar niteliktedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article