Terör ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneğinde Ampirik Bulgular

Servet KIZILTAS, İbrahim Bakırtaş, Süleyman Koç

Abstract


Korku salmayı ve dehşeti ifade eden terör, insanlık tarihi boyunca her medeniyet için önemli bir sorun olmuştur. Etimolojik temelleri ve tarih boyunca yaşanan deneyimler nedeniyle insan zihninde kötü olandan başka hiçbir şey ifade etmeyen terör, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra akademik çevrelerce üzerinde yoğun olarak çalışılan sorunlardan biri olmuştur. Türkiye de 1960’lı yıllardan bu yana kimi zaman etnik, kimi zaman dini, kimi zaman da ideolojik kılığa bürünmüş terör örgütlerince yapılan saldırılara maruz kalmıştır. Türkiye için terörün sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı derinden etkileyen olayları ise yaklaşık 40 yıldan beri mücadele ettiği PKK terör örgütünden gelmiştir. Türkiye’nin bugün hala en önemli sorunlarının başında gelen terörün, ekonomi üzerinde kısa ve uzun dönem etkisinin ne olduğunu ampirik olarak ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada 1975-2017 dönemini kapsayan ve yıllık gözlemlerden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Türkiye için terörle genişletilmiş dışa açık üretim fonksiyonu, zaman serileri formunda ARDL yöntemi yardımıyla tahmin edilmiştir. ARDL sınır testi sonucuna göre Türkiye’de terör ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ampirik bulgulara göre; terör ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Bu negatif etki hem kısa dönemde hem de uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlıdır. Ulaşılan ampirik bulgulara göre terörle mücadelenin ekonomiye yüklediği maliyetlere rağmen, bu mücadeleden vazgeçilmemeli, sorunun şiddeti azaltılarak veya ortadan kaldırılarak büyümenin pozitif yönde gelişmesine yönelik politikalar izlenmelidir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article