TÜRK CEZA KANUNUNUN 154. MADDESİNDE (HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ) YER ALAN SUÇLARIN FİİL UNSURLARI

Abdullah Enes KARACAN

Abstract


Türk Ceza Kanunu, Genel Hükümler ve Özel Hükümler olmak üzere iki kitaptan müteşekkildir. Bu kitaplar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılmıştır. TCK m. 154 TCK’nın ikinci kitabını teşkil eden ve suç tiplerinin düzenlendiği Özel Hükümler Kitabında yer almaktadır. Bu kitabın İkinci Kısmını Kişilere Karşı Suçlar oluşturmakta ve TCK m. 154’ün de içerisinde yer aldığı Malvarlığına Karşı Suçlar bu Kısmın Onuncu Bölümünü teşkil etmektedir. TCK madde 154’ün her fıkrasında ayrı bir suç tipine yer verilmiştir. Bu sebeple 154. maddenin başlığını olan Hakkı olmayan yere tecavüz kapsayıcı bir mahiyet arz etmekte olup, tek bir suç tipinin ismi değildir. Bu çalışmada maddede düzenlenmiş olan üç suçun maddi unsurlarından olan fiil unsuru incelenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında düzenlenen suçun fiil unsurunu; özel kişilerin taşınmaz veya eklentilerinin tamamen veya kısmen işgal edilmesi, sınırlarının değiştirilip bozulması, hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olunması fiilleri oluşturmaktadır. İkinci fıkrada düzenlenen suçun fiil unsurunu; köy tüzel kişiliğine ait yahut öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunan mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmazların kısmen veya tamamen zapt edilmesi, bunlarda tasarrufta bulunması, sürüp ekilmesi fiilleri teşkil etmektedir. Maddenin son fıkrasındaki suç bakımından kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasının değiştirilmesi fiili, suçun fiil unsurunu teşkil etmektedir.

 

Turkish Penal Code (TPC)is constructed with two volumes: General Provisionsand SpecialProvisions. These two volumes are divided into chapters and chapters are divided intoparts. Article 154 of TPC is stated in the special provisionsvolumewhich constitutes the second volume of TPC and regulates the types of offenses. Secondchapter of this volume covers the offences against humanity and forms the tenth part, which includes Article 154, offenses against property. Eachparagraphof Article 154 regulates another type of offense. For this reason, the title of the Article 154,“Trespass” is not the name of onecrime type but an inclusivename of the crimes that stated in.In this study, the material elements of the three crimes regulated in the Article 154 are examined. In the first paragraph, the material elementsare occupyingpartially  or  completely of a real person’s  immovable  property or  its associated property, altering or destroying the boundaries of such placesor preventing the owner from using these partially or compeletely.The material elements of the second crime aretaking controls ofor enjoying the use of or harvesting part or allland, such as pastures, places for ripening harvest, roads or natural springs etc. which belong to the legal personality of the village or has been part of the common use of the villagers for a substantial period of time. In the last paragraph the material element is altering the direction of any water flow belonging to either public or real person.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article