Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme: G7 Ülkelerinde Asimetrik Nedensellik Testi

ibrahim ÖZMEN, Mustafa GERÇEKER, Mehmet MUCUK

Abstract


Toplumsal refah düzeyinin artırılması bağlamında ekonomik büyüme merkezi bir konum üstlenmektedir. Maliye politikası araçları ile devletin ekonomik büyüme üzerinde meydana getirebileceği etkiler ise iktisat literatüründe en fazla tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır. Klasik yaklaşım ekonomik faaliyetlere devlet müdahalesinin büyüme açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını ileri sürerken; Keynesyen yaklaşım durgunluk dönemlerinde yapılacak doğrudan devlet müdahalelerinin büyümeyi destekleyeceğini savunmuştur. Ricardocu eşdeğerlik hipotezi ise bütçe dengesi ile büyüme arasında bir nedensellik bulunmadığını kabul etmektedir.

Bu çalışmada kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1950-2011 dönemine ait verilerden hareketle G7 ülkeleri için Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik panel nedensellik testi ile araştırılmıştır. Söz konusu test, yatay kesit bağımlılığını ve ülkelere ait katsayıların heterojen olma durumlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Hatemi-J (2012) testi aynı zamanda değişkenlerde meydana gelen pozitif ve negatif şoklar hakkında da bilgiler verdiği için maliye politikalarının sonuçlarının değerlendirilmesine imkan vermektedir. Elde edilen bulgulara göre; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Kanada’da kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü; diğer taraftan Japonya’da ise değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu görülmüştür.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article