Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Tecrübeleri

Mehmet Kocyiğit, Cahit Erdem

Abstract


Bu çalışmada öğretim elemanlarının öğretim sürecinde karşılaştıkları sınıf-içi istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma süreçlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Nitel betimsel bir durum çalışması olarak tasarlanan bu araştırmada veriler ilgili alanyazındaki çalışmalardan yararlanılarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Katılımcılar çeşitli üniversitelerde görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen farklı alanlarda derslere giren öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Görüşme formu aracılığı ile öğretim elemanlarının istenmeyen öğrenci davranışları ile ilgili bir anılarını anlatmaları istenmiş ve istenmeyen davranışların neler olduğu, bu davranışlarla başa çıkma yolları, bu süreçteki duygu durumları, istenmeyen davranışların nedenleri ve bu tür davranışların yinelenmemesi için alınan önlemler gibi konularda sorular sorulmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Analiz sürecinde sürekli karşılaştırma tekniğine başvurulmuştur. Veriler ayrıca cinsiyet, branş, mezun olunan fakülte, eğitim durumu ve kıdem gibi değişkenler açısından da incelenmiştir. Araştırma ile alanyazında öğretim elemanlarının sınıf yönetimi konusuna yapılmış araştırmalara bir katkı sunmak amaçlanmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article