Gelişmekte Olan Ülkeler ve Lucas Paradoksu: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Araştırma Developıng Countrıes And Lucas Paradox: An Emprıcal Investıgatıon For Selected Countrıes

Prof. DR. Harun BAL, Berk PALANDÖKENLİER, ESMA ERDOĞAN

Abstract


Bu çalışmada, Lucas (1990), neoklasik modelin sermaye akımlarının yönünü belirleyen temel kuralın sermayenin marjinal getirisi olduğu yönündeki açıklamaların eksik kalan taraflarını da gelişmekte olan ülkelerde pek çok yönden var olan yetersizliklere vurgu yaparak gidermeye çalışmıştır. Sermayenin neoklasik öngörülerin aksine gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yetersiz akışının ortaya çıkardığı paradoks literatürde “Lucas Paradoksu” olarak ifade edilmektedir.

Dünya Bankası (WB) (2017)’nın kişi başına düşen gelir bazlı sınıflandırmasında başlangıçta düşük orta gelirli, üst orta gelirli ve yüksek gelirli seçilmiş  37 GOÜ için daha sonra ise yine Dünya Bankası (WB) (2017)’nın kişi başına düşen gelir bazlı sınıflandırmasında düşük gelirli 10 ülkenin de analize dahil edilmesiyle toplamda 47 GOÜ için 1996-2014 dönemlerinde paradoksun geçerli olup olmadığı ve dolayısıyla bu ülkelere doğrudan yabancı sermaye yatırım (DYSY) akımlarının olası belirleyicileri yıllık dengeli panel veri analizi yöntemiyle test edilmiştir.

Analiz sonucunda elde edilen bulgular neoklasik teorinin aksine sermayenin marjinal getirisinin GOÜ’lere DYSY girişlerinde hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir. Ayrıca bu sonuçtan yola çıkılarak, DYSY akımlarının diğer olası belirleyicilerine vurgu yapılmaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article