Turizm ve Finansal Gelişme İlişkisi: Akdeniz Ülkeleri Örneği

Ceyhun Can ÖZCAN, Ali Ilgaz

Abstract


Günümüzde turizm, makro açıdan değerlendirildiğinde birçok ekonomide itici bir güç olarak kabul edilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelere bakıldığında bu itici gücün ülke ekonomisi üzerinde büyük bir etkisinin olduğu ve hatta turizm gelirlerinin, pek çok ülkenin Gayri Safi Milli Hasıla’sının önemli bir bölümünü oluşturduğu bilinmektedir. Ekonomi konusunda bu kadar güçlü bir aktör olarak kabul edilen turizmin de etkilendiği pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de içinde bulunulan finansal durum ve gelişmişliktir. Ülkelerin sahip olduğu finansal gelişmişlik düzeyinin hem turizm hareketlerine hem de yatırım konularına etkisinin olduğu düşünülmektedir.

 Bu çalışmanın temel amacı finansal gelişmenin turizme olan etkisinin araştırmaktır. Araştırma örneklemi olarak Akdeniz ülkeleri ele alınmıştır. Çalışmada, Dünya Bankası’ndan elde edilen, 1995-2014 yılları arası dönemi kapsayan veri seti kullanılmış ve bu veriler Panel Nedensellik yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular turizm ve finansal gelişme arasındaki nedensellik ilişkisinin zayıf olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article