Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Etkin Piyasa Hipotezi Geçerli midir? Is the Efficient Market Hypothesis Valid for the Banking Sector in Turkey?

Harun BAL, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ILDIRAR, Arş. Gör. Esma ERDOĞAN, Arş. Gör. İpek TEKİN

Abstract


Eugene Fama (1970), etkin piyasa kavramını oldukça geniş ve rasyonel bir yatırımcı grubunun kar maksimizasyonu için birbirleri ile rekabet halinde olduğu ve bilginin herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabildiği piyasa koşulları olarak ifade etmiştir. Etkin Piyasa Hipotezi (EPH), piyasadaki tüm bilginin varlık fiyatlarına dahil olduğunu ve gerçek değerini yansıttığını ve bu koşullarda yatırımcıların piyasa ortalamasından farklı bir getiri elde edemeyeceklerini öne sürmektedir.

 Çalışmamız, Türkiye ekonomisi finansal sektörü içerisinde en büyük pay sahibi olan Bankacılık sektöründe Borsa İstanbul (BIST Bankalar) haftalık endeksi bağlamında EPH’nin geçerliliğinin test edilmesini amaçlanmıştır. Literatürde EPH’nin ekonometrik analizi çoğunlukla birim kök testleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu çalışmada ise farklı olarak, 2005-2018 dönemine ait haftalık BIST Bankalar sektörü kapsamındaki 12 Banka verisinden faydalanılarak hem standart ADF birim kök testi, hem de doğrusal olmayan yapısal kırılmalı birim kök testlerinden ADF tipi birim kök testi uygulanmıştır. Uygulanan her iki birim kök testi sonucu da BIST Banka endeksinin 2005-2018 döneminde durağan olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla, elde edilen bu sonuçlar, Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü bağlamında Etkin Piyasa Hipotezinin geçerli olmadığına işaret etmektedir. Çalışmamız literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak Bankacılık sektörü özelinde çalışılmıştır. Türkiye Bankacılık sektöründe Etkin Piyasa Hipotezinin geçerliliğinin standart birim kök testlerinden ziyade, güvenilirliği daha yüksek olan yapısal kırılmalı birim kök testleri ile de sınanmış olması ilgili ampirik literatür bağlamında bir katkı olarak değerlendirilebilir.

 


References


Efficient Market Hypothesis, Market Efficiency, Banking, Nonlinear Structural Break Unit Root Test


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article