Suriyeli Sığınmacıların İyilik Durumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Özlem ÖZER, Fatih Budak

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Suriyeli sığınmacıların iyilik durumlarının çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre değişip değişmediğini incelemektir. Çalışma, Kilis il merkezinde yaşayan 18 yaş ve üzerindeki Suriyeli sığınmacılar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam 385 kişiye anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, faktör analizi, güvenirlik analizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların iyilik durumlarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların iyilik durumları ile eğitim durumu, herhangi bir engelin olma durumu, kronik bir hastalığa sahip olma durumu, devamlı ilaç kullanma durumu ve herhangi bir işte çalışma durumu değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İyilik durumu, Suriyeli sığınmacı, Sosyo-demografik özellikler


References


AFAD, (2013). Türkiye’deki suriyeli sğınmacılar, 2013 saha araştırması sonuçları. Erişim Adresi: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf (Erişim Tarihi: 24.07.2018).

Akgün, N. (2016). Suriyeli mültecilerde ruhsal iyilik hali ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi, (Tıpta Uzmanlık Tezi), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Attepe Özden, S., Deniz Pak, M. ve İçağasıoğlu Çoban, A. (2017). Sosyal hizmette iyilik hali kavramı. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(2): 87-104.

Balcılar, M. (2016). Türkiye’deki suriyeli mültecilerin sağlık durumu araştırması: Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerde bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörleri sıklığı. Erişim Adresi: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/suriyeli_multeci.pdf (Erişim Tarihi: 26.07.2018).

Bech, P., Gudex, C. ve Staehr Johansen, K. (1996). The WHO (Ten) well-being index: Validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65: 183-90.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95: 542-575.

Diener, E. ve Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68: 653-663.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2018). Göç istatistikleri, http://www.goc.gov.tr/icerik/migration-statistics_915_1024

İlhan, M.N., Gözlü, M., Atasever, M., Dündar, M.A., Büyükgök, D. ve Barkan, B. (2016). Göç ve halk sağlığı. SASAM Enstitüsü Analiz, 2(7): 1-24.

Karaca, S. ve Doğan, U. (2014). Suriyeli göçmenlerin sorunları çalıştayı sonuç raporu. Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme, Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Knight, A. ve McNaught, A. (Eds). (2011). Understanding wellbeing: An introduction for students and practitioners of health and social care. Banbury: Lantern Publishing (pp. 11).

Mamuk, R. ve Hotun Şahin, N. (2016). İstanbul’da düzensiz göçmen olarak yaşayan kadınların sosyodemografik özellikleri ve yaşadıkları sorunlar. Journal of Human Sciences, 13(3), 5174-5188.

Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.

Myers, D.G. ve Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological science, 6: 10-19.

Önal, A. (2015). Isparta’da yaşayan mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunlar üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı.

WHO, (2005). Constitution of the World Health Organization. In: World Health Organization: Basic documents. 45th ed. Geneva.

WHO, (1998). Wellbeing measures in primary health care/ The DepCare project: Report on a WHO meeting Stockholm, Sweden 12-13 February 1998: WHO Regional Office for Europe.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article