Kriz Aralıklarında Gelir Dağılımı Meselesine Dair Bir Projeksiyon: Türkiye Ekonomisi Örneği

Zeynep Karaçor, Sevilay Konya, Mücahide Küçüksucu

Abstract


Özet

En açık ve kısa şekliyle, gelirin, bireyler ve üretim faktörleri arasında paylaşım biçimi olarak ifade edilen gelir dağılımı, ekonomik bir konu olduğu kadar, sosyal boyutları olan hatta kanaatimizce sonuçları ve muhtemel etkileri ile derinlik kazanan bir meseledir. Dünyanın yüzleştiği büyük ekonomik buhranlardan biri olan 1929 krizi ile beraber devletin ekonomideki rolü değişmiş ve gelirin adil dağılımı da devletin görevleri arasında sayılır olmuştur. Devletlerin uygulayacağı ekonomik politikalar şüphesiz doğrudan ya da dolaylı olarak, gelir dağılımını etkileyecektir ve daha önce de vurguladığımız üzere bunun yalnızca ekonomik bir sorun olarak kalmayacağı da açıktır.

Gelir dağılımı eşitsizliği derecesinin, dönemlere, ülkelere ve hatta bölgelere göre evrensel olarak karşılaştırılabilmesini sağlamak amacıyla gini katsayısı kullanılmaktadır. Bu nedenle her ne kadar eksiklikleri tartışılır olsa da, araştırmamıza ışık tutan veri gini katsayısıdır.

Bu çalışma, iktisat politikasının beş temel amacından biri olan adil gelir dağılımı konusuna dikkat çekmek ve Türkiye’de gelir dağılımı göstergelerinin nasıl bir görünüm arz ettiğini sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle gelir dağılımına ilişkin teorik çerçeve çizilip, kriz dönemlerinde gelir dağılımı üzerindeki etkiler ortaya konulacaktır. Daha sonra konuya ilişkin literatür taraması yapılıp dönemsellik esasına dayanarak, TÜİK’den elde edilen veriler ışığında, Türkiye’de gelir dağılımında adaletin hakim olup olmadığı analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Türkiye Ekonomisi, Gini Katsayısı, Ekonomik Krizler

Absract

The most obvious and brief way, expressed as a form of the income sharing among individuals and the factors of production,income distribution, as well as economic issue,  have social dimensions, even with the results and their possible effects in our opinion, it is a matter that has gained in depth. With one of the great economic depression facing the world in 1929’s crisis the role of the state in the economy has changed also the fair distribution of income among the tasks of the state have been counted. There is no doubt, economic policies that would implement by the states, either directly or undirectly will affect the distribution of income and as we have highlighted before, it will not remain only as an economic problem.

The degree of inequality of income distribution, time periods, countries an even regions for universally in order to get comparability gini coefficient is used. Therefore, although the shortages discussed, data shedding light on our research is the gini coefficient.

This study  draw attention one of the five basic economics policy purpose that is the issue of fair distribution of income and has been prepared for how does look Turkey income distribution indicators. First of all, the theorotical frame is drawn for the distribution of income, in times of crisis the impact on income distribution will reveal. Then, made a literature review about the topic, based on the principle of periodicity, in the light of the data obtained from TUİK, whether justice will prevail in the distribution of income in Turkey has been analyzed.

Keywords: İncome Distribution, Turkish Economy, Gini Coefficient, Economic Crisis

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article