Almanya’da “Hak ve Özgürlükler” Sorunu Fikret TOPAL

Fikret Topal, Soner Tauscher

Abstract


Özet

Hak kavramı soyut ve genellikle yerel bir kavram olmakla birlikte, mesele insan hakları olduğu zaman kavram somut ve evrensel bir hal almaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında en somut hali verilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İHEB) tüm insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alma iddiasındadır. İHEB dışında insan hakları ile ilgili pek çok sözleşme de genellikle batılı devletler tarafından kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerin kabul edilmesi haklar bağlamında önemli bir adım olmakla beraber sözleşmelerdeki hükümlerin hayata geçirilip geçirilmediğinin takibi ayrıca önem arz etmektedir. Bu sebeple Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası örgütler insan hakları ihlallerini araştırıp raporlamaktadırlar. Bu raporlamalar tüm dünya ülkeleri için yapılsa da genellikle raporların odak noktasında Asya-Afrika ve İslam coğrafyasında yaşanan olaylar bulunmaktadır. Bu coğrafyalar üzerinden yapılan tartışmalar insan haklarına ilişkin sorunların Batı/Avrupa dünyasında görülmediği üzerine bir algı meydana getirmektedir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve bunlar gibi diğer kurumlarca hazırlanan raporların büyük bir bölümü de bu coğrafyadaki ülkeler ve olaylardan bahsederek bu algıyı güçlendirmektedir. Batı ülkelerinde kavramsallaştırılan hak kavramının yine batılı örgütler üzerinden denetlenmesi kimi zaman batılı olmayan ülkelerin ve kültürlerin yaşadıkları hak ihlallerine karşı yeterince duyarlı olamamalarına yol açmaktadır. Bu sebepten ötürü temel hak ve hürriyetlere saygıda ve hukuksal düzenlemede üst sıralarda yer alan Almanya, Fransa, Hollanda gibi batılı ülkelerde yaşanan hak ihlali sorunları zaman zaman görmezden gelinebilmektedir. Söz konusu bu ülkelerde yaşayan göçmen ve Müslüman azınlıklar olduğu zaman yasaların sağladığı güvencelerin uygulanmasında sıkıntılar daha da belirginleşmektedir. Günümüzde insan haklarının çerçevesinin sadece temel hak ve hürriyetlerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel haklar gibi birçok kategorisinin bulunması batılı ülkelerdeki hak ihlallerinin incelenmesini daha anlamlı kılmaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada Avrupa’da ve neden özellikle Almanya’da insan haklarına ilişkin çalışmaların anlamlı olduğu gösterilmektedir. Bu yapılırken temel insan hakları raporlarının hangi alanlara odaklandığı, neleri eksik bıraktığı, nerelere daha çok odaklanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ise Almanya’da yaşanan insan hakkı ihlallerine yer verilmektedir. Çalışma en sonunda Avrupa ülkelerinde insan haklarına ilişkin çalışmaların arttırılması üzerine bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Temel Hak ve Hürriyetler, İnsan Hakları İhlalleri, İnsan Hakkı Raporları, Almanya, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

“The Rights and Freedoms” Issue in Germany

Abstract

The notion of “right” is generally abstract and local unlike the concept of “human rights” which is concrete and universal. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adopted in 1948 by UN claims to guarantee all human being’s fundamental rights and freedoms. A lot of agreements about Human Rights have been usually adopted by western states. Although accepting these agreements is an important step in the context of rights, monitoring the clauses of the agreements whether carried out or not is more important. Therefore some of organizations like Amnesty, Human Rights Watch (HRW) research and report human rights violation. The focal points of these reports –generally- are the events in Asia-Africa and Islamic geography even though these reports cover all countries in the world. This situation is creating a perception that the problems related human rights aren’t seen in the Europe/West. A great part of the reports prepared by UN, Amnesty, HRW and other human rights organizations strengthen this perception by focusing on the events in Asian, African, and Muslim countries. To supervise the concept of right -conceptualized by West- by Western organizations has been accused of being insensitive against the right violations experienced by non-western countries and cultures. For this reason the human rights violation problems in Western countries like Germany, France, Holland -top ranking countries in legal regulations and respecting of the fundamental rights and freedoms- have sometimes been ignored. If the subject is migrants or Muslim minority living in these countries, the problems are more evident in the implementation of assurances provided by laws. Today the framework of human rights is not limited to the fundamental rights and freedoms but it has also many categories like economic, social and cultural. This makes more significant to examine the right violation in western countries. That’s why in this work, it is tried to show why the human right works are significant in Germany and Europe. While doing this, it is emphasized that where the reports focus on and should more focus, which areas are deficient. Then, it analyzes the human right violations in Germany. Finally, this text aims at creating an awareness towards increasing the human right works onto Europe. 

Key Words: Fundamental Rights and Freedoms, Human Right Violations, Human Right Reports, Germany, Universal Declaration of Human Rights.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article