Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği

Nurullah Altıntaş, Veysel İnal

Abstract


Özet

Bu çalışmada finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1997-2014 dönemi yıllık verileri ile Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) ekonomileri için incelenmiştir. Finansal aracılık hizmetlerinin nicelik, nitelik ve verimliliğindeki iyileşmeleri ortaya koyan bir süreç olarak ifade edilen finansal gelişme bu çalışmada özel sektöre verilen krediler ile temsil edilmiştir. Panel veri analizinin kullanıldığı bu çalışmada değişkenlerin istatistiki özellikleri ve aralarındaki ilişkilerin dikkate alınması ile yeni nesil testler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yatay kesitler arasında bağımlılığın olduğu görülmüş, ülkelere ait finansal gelişme katsayılarının heterojen olduğu Pesaran ve Yamagata’ya (2008) ait olan Delta Testi ile tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Smith vd.(2004)  tarafından geliştirilen birim kök testleri ile durağanlık analizi yapılmış daha sonra ise Westerlund-Edgerton(2007) eşbütünleşme testi ile uzun dönemli ilişkiler ortaya koyulmuştur. Ülkelere ait finansal gelişme katsayıları CCE ve AMG metotlarıyla belirlenmiştir. Sonuç olarak D-8 ülkeleri için finansal gelişmenin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığına ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, D-8 Ülkeleri, Panel Veri Analizi.

 

 

 

 

 

 

 Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article