Çalışan Etkinliği Açısından İş Tatmininin Önemi

Akyay Uygur, Yasin Bulut

Abstract


Özet

Bu çalışmada çalışan etkinliği açısından iş tatmininin önemi örgütsel ve bireysel faktörler bağlamında incelenmiştir. Çalışanı daha etkin kılmak ve performansını artırabilmek için iş tatmininin önemi vurgulanmış ve çalışma literatür derlemesi şeklinde hazırlanmıştır. Ayrıca iş tatminini etkileyen unsurlar, işgören tatminsizlik  davranış biçimleri ve iş tatminini artırmanın yolları başlıklarına yer verilmiştir.

Sonuç olarak, işe bağlılık ile iş tatmini, örgütsel bağlılık, içsel motivasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu ve işe bağlılıkla işten ayrılma niyeti arasında ise negatif bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Yöneticiler, işe bağlılığı içsel motivasyonu sağlayacak iş çevresinin oluşturulmasıyla gerçekleştirebilirler. İşe bağlılığı artırmanın yolu işgören devir hızının azaltılmasıyla mümkün olabilecektir. İş tatmininin işe bağlılıktan etkilenen bağımlı bir değişken olarak ele alındığı durumda ilişkinin güçlü olduğu görülmektedir. İşine bağlı bir bireyin iş tatmini, işine bağlı olmayanlardan daha yüksek olabilmektedir. Genel olarak bağlılığı yüksek olan bireylerin iş tatminlerinin yüksek olduğu söylenebilir.

İş tatmini ile işe bağlılık arasındaki en önemli farkın iş tatmininde bireyin işine karşı duygusal reaksiyon geliştirmesi ve işe bağlılıkta ise bilişsel bir inanç algılaması olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca işe bağlılık, iş tatmininin bir sonucu olarak ortaya çıktığı için iki kavram arasında bir nedensellik ilişkisi olduğunu da ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Faktörler, Bireysel Faktörler

The Importance of Job Satisfaction in Terms of Employee Activity

Abstract

In terms of employee effectiveness in this study, the importance of job satisfaction has been examined in terms of organizational and individual factors. The emphasis is on job satisfaction in order to make the worker more effective and improve his performance, and it is prepared in the form of a working literature review. Also included are factors affecting job satisfaction, forms of occupational dissatisfaction and ways of improving job satisfaction.

In conclusion, it is understood that there is a positive relationship between work commitment and job satisfaction, organizational commitment, internal motivation, and negative relationship between job commitment and intention to leave work. Managers can do business by creating a business environment that will provide internal motivation for commitment. The way to increase job loyalty may be possible by reducing the speed of the occupation. It seems that the relationship is strong when job satisfaction is treated as a dependent variable that is affected by job attachment. An individual's job satisfaction may be higher than that of his / her job. In general, it can be said that the job satisfaction of the individuals with high loyalty is high.

The most important difference between job satisfaction and job commitment is expressed in the emotional reaction to the job of the individual in job satisfaction and in the perception of cognitive belief in job attachment. In addition, work commitment has also revealed a causal relationship between the two concepts as a result of job satisfaction.

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Factors, Individual Factors


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article