Büyüme Stratejisi: Ankara’da Dört Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Yasin Bulut, Akyay Uygur

Abstract


Özet

Bu çalışmada, büyüme stratejisini uygulayan konaklama işletmelerinin, söz konusu stratejiyi hayata geçirirken; ürün portföyü, üretim süreci, organizasyon yapısı, hedef pazar seçimi, tanıtım tutundurma faaliyetleri gibi süreçlerinde oluşturdukları farklılıkların tespit edilmesi ve bu farklılıklar ile işletmenin kazanımları arasında ilişki olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, araştırmanın örneklemini oluşturan Ankara ilinden dört yıldızlı 23 konaklama işletmesi ile iletişime geçilmiş ve bu işletmelerden, 11 tanesi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Söz konusu konaklama işletmelerinden 47 yöneticiye anket yöntemi kullanılarak değerlendirme soruları yöneltilmiştir. Araştırma bulguları SPSS 2.2 paket programı kullanılarak dijital ortama aktarılmış ve çeşitli analiz yöntemleri vasıtasıyla, sonuçlar yorumlanmıştır.

Araştırma sonucuna göre, işletmelerin organik büyüme stratejisi (iç büyüme) faaliyetleri ile inorganik büyüme stratejisi (dış büyüme) uygulamaları arasında ilişki ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, iç büyümede (üretim, ürün-hizmet, AR-GE, tesis veya organizasyon yapısı vs.) oluşturulan farklılıklar, dış büyümede (yeni ürün/hizmet, pazar payının artması, rekabet avantajı, yönetim etkinliği vs.)  ulaşılan hedefleri etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim Süreci, Büyüme Stratejisi, İç Büyüme, Dış Büyüme

Growth Strategy: A Research In Four Star Accommodation Businesses In Ankara

Abstract

such as product portfolio, production process, organizational structure, target market selection, promotion promotion activities, and to determine whether there is a relationship between these differences and the achievements of the business.

In this context, it has been communicated with 23 hotels of four stars in Ankara, which constitute the sample of the research, and 11 of them have agreed to participate in the study. 47 questionnaires were used for the evaluation by using the managerial survey method. The research findings were transferred to digital medium using the SPSS 2.2 packet program and the results were interpreted by various analysis methods.

According to the results of the research, there is a relationship between the activities of the companies' organic growth strategy (internal growth) and the applications of inorganic growth strategy (external growth). In other words, differences in internal growth (production, product-service, AR-GE, plant or organizational structure, etc.) have influenced targets in external growth (new product / service, increased market share, competitive advantage, management efficiency, etc.).

Keywords: Strategic Management Process, Growth Strategy, Internal Growth, External Growth


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article