Yönetişim Kriterlerinin Yurtiçi Orijinal Günah Göstergelerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz

Pınar Özdemir Cukadar, Harun Bal, Müge Manga

Abstract


Özet

Sermaye hareketlerinin ekonomik büyüme üzerinde yarattığı etkiler literatürde çokça tartışılmaktadır.  Ekonomik gelişme için gereken  yatırımları yapmak amacıyla borçlanmaya ihtiyaç duyan yükselen piyasa ekonomileri, borçlanma düzeyleri ve borç bileşimleri nedeni ile önemli makroekonomik ve sosyal maliyetleri olan finansal krizlerle karşı karşıya kalmışlardır. Finansal krizlerin nedenini araştıran çalışmalar,  ortaya koydukları teorik çerçeve ve kavramsallaştırma ile birlikte birçok ampirik analize dayanmaktadır. Bu kavramsallaştırmalardan biri de "orijinal günah"dır. Orijinal günah,  bir ülkenin uluslar arası piyasalarda kendi parası cinsinden  sabit faizle ve uzun dönemli borçlanamaması durumunda ortaya çıkar. Literatürde genel ilgi uluslararası orijinal günah ve makroekonomik değişkenler üzerindeki ilişkiyi ampirik olarak sınamak üzerinedir. Yurtiçi orijinal günah yani ülkenin iç piyasalardan uzun vadeli ve sabit faizli borçlanmamasının nedenleri üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Ayrıca finansal krizleri doğuran makroekonomik göstergeler yanında şeffaflık, hesap verilebilirlik, yozlaşma, hukuk devleti gibi değişkenleri kapsayan yönetişim ilkelerinin etkileri de ilgi uyandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2003-2015 yılları arasında Türkiye’nin yurtiçi orijinal günah endeksi ile yönetişim göstergeleri arasındaki nedensellik ilişkisini Hacker and Hatemi-J (2006) tarafından ortaya atılan kaldıraçlı bootstrap tekniğiyle düzeltilmiş MWALD testi ile analiz etmektir. Yapılan analiz sonucunda, yurtiçi orijinal günahtan hukuk devleti olgusuna ve yönetim etkinliğinden yurt içi orijinal günaha doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Orijinal günah, sermaye hareketleri, kurumsal yapı,  MWALD testi

 

Governance Criterias Effects on Domestic Original Sin Indicators: An Empirical Analysis for Turkey

Abstract

Emerging economies need borrowing in order to finance investment and infrastructures. Their sovereign debt level and debt composition cause financial crises accompanied with  deep , persistent macroeconomic and social costs. Especially currency crises comes with risk of sudden stop or capital outflow.  Studies on financial crises on emerging economies set forth new concept and theoric framework with empirical analyzes.  One of the these concepts is" original sin". Original sin occur when a country is not able to borrow international markets  fixed rate and long term with own currency. In empirical analyzes, general interest is on international original sin and its relations with macroeconomic variables. There are a few empirical studies on domestic original sin indicator which means inability of a country borrow with long term and fixed interest rate debt instruments. Moreover, beside macroeconomic varibales seen as a determinant of domestic original sin,  role of governance indicators is accepting day by day.  The objective of this paper is to investigate whether there is causal relation between governance and domestic original sin indicator  from 2003 to 2015 in Turkey. Causality is tested by Hacker and Hatemi-J (2006)  MWALD test augmented by leverege.

 

Keywords: Original sin, capital flows, institutional structure, MWALD test


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article