Süpermarket Tüketicilerinin Demografik Özellikleri ve Yeşil Pazarlamaya Yönelik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Silifke Örneği

İlter Helvacı, Onur Köprülü, Mithat Turhan

Abstract


Özet

Bu çalışma Mersin’in Silifke ilçesindeki merkez mahallelerindeki bireylerin Yeşil Pazarlama kavramı ile ilgili bilgilerini ve satın alma davranışlarını incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak oluşturulan anketler, bir haftalık bir zaman zarfında süpermarketlerden alışveriş yapan bireylere sunulmuş ve elde edilen verilerle bireylerin çeşitli demografik özelliklerinin ve yeşil pazarlama ile ilgili kavramlar hakkındaki bilgilerinin, Yeşil Pazarlama ile ilgili satın alma davranışları ve tüketici etkinlikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada veri toplama merkezi olarak Silifke’de en fazla yoğunluğa sahip marketlerden birisi seçilmiş ve 1 haftalık süreçte gelen yaklaşık 3000 kişi popülasyon hacmi olarak belirlenmiştir. Bu dönem boyunca, marketten alışveriş yapan ve örneklem hacmi olarak belirlenen 120 bireyden, kolayda örnekleme metodu ile veri alınmış ve bu veriler SPSS Demo versiyon istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri için 2 bağımsız grup ortalama karşılaştırmalarında Student’s t testi, 3 veya daha fazla bağımsız grup ortalama karşılaştırmaları için tek yönlü ANOVA testi, Pearson korelasoyn analizi kullanılmış, ölçek maddelerinin iç tutarlılıklarının değerlendirilmesinde Cronbach Alpha katsayısı ve uygunluk analizleri için de KMO ve Bartlett testleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Süpermarket, Silifke

 

Evaluation of the Relationship between Demographic Features of Supermarket Customers and Green Marketing Behaviors: The Case of Silifke

Abstract

The aim of this research is to investigate the decision-making process and information gathering methods of supermarket customers regarding “Green Marketing” in Silifke district. Survey has been the main data gathering method. According to survey results applied to a supermarket having high level of customer population for one week period, we aimed to observe the impacts of customers’ demographic features and their information level about green marketing on their decision-making process in supermarket shopping. During one week of survey process we have ascertained the population volume as 3000. Therefore, sampling volume has been chosen as 120 according to convenience sampling method. According to the results of statistical analysis it has been observed that there is statistical relationship among green product purchasing behavior and perceived consumer efficiency on demographic indicators such as gender, educational level and marital status. Student’s t test was used for the comparison of the means of 2 independent groups, one way ANOVA test, Pearson Correlation Analysis were used for the comparison of the means of 3 or more independent groups, Cronbach’ Alpha coefficient, KMO and Bartlett tests were used in order to evaluate the internal consistency of scale items and compliance analysis.

 

Keywords: Green Marketing, Supermarket, Silifke Jel Classification Codes: O10, O11, O13


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article