Türkiye’de İslami Bankacılık Özelinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Nurullah Altıntaş, Mustafa Çalişkan

Abstract


Türkiye’de İslami Bankacılık Özelinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Relationship Between Financial Development and Economic Growth Relevant to İslamic Banking in Turkey

Arş. Gör. Dr. Nurullah Altıntaş

Sakarya Üniversitesi, naltintas@sakarya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa Çalişkan

Sakarya Üniversitesi, mcaliskan@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

İslamiyet’in risk paylaşımı ve sermayenin kullandırımında faizi yasaklaması İslami finansman araçlarının ve hacminin yeterince gelişmemesine neden olarak gösterilmektedir. Ancak 1970’li yılların ortasından itibaren özellikle Ortadoğu ve Güney Asya’daki Müslüman ülkelerin öncülüğünde faizsiz finansman araçları genişlemeye başlamıştır. İslami hassasiyete sahip insanların fon kullanımında ve birikimlerini değerlendirme konusunda finans piyasasına dahil olmalarındaki etkileri nedeniyle, İslami bankacılığın önemi yadsınamaz. Bu bağlamda Türkiye’ de İslami finansman modeli ile çalışan finansal kurumlar 80’lerin ortasından itibaren kurulmaya başlanmıştır. Türkiye özelinde İslami finans kurumlarının algısı ve toplam bankacılık içinden aldıkları pay gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda İslami finans kuruluşlarının 2005 yılı itibari ile isimlerinin katılım bankası olarak değiştirilmesi önemli bir katkı sunmuştur. Ayrıca 2008 krizi sonrası konvansiyonel bankacılığın yarattığı risklerin görülmesi nedeniyle risk paylaşımına dayalı İslami finansman araçları ve bankacılığı daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. İslami bankacılığın öneminin artması ile bu finansman modeline dayalı sistemin temel makroekonomik değişkenler üzerine etkileri de tartışılmaya başlanmıştır.Bu çalışmada finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında ilişki Türkiye ekonomisi için katılım bankacılığı özelinde tartışılmaktadır. Büyüme ve finansal gelişme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada 2005-2016 döneminde çeyrek veriler kullanılarak Toda-Yamamoto testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre İslami bankacılık ile GSYH arasında söz konusu dönemde herhangi bir nedensellik tespit edilememiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İslami Bankacılık, Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme

 

 

ABSTRACT

 

The prohibition of risk sharing and interest on capital utilization in Islam are shown to cause Islamic financial instruments and volume to not improve sufficiently. However, since the mid-1970s, interest-free financial instruments have begun to expand, especially under the leadership of Muslim countries in the Middle East and South Asia. The importance of Islamic banking cannot be denied because it enables people with Islamic sensitivity to participate in financial market for fund utilization, saving and investment. In this context, financial institutions operating with Islamic finance model have begun to be established in Turkey since the mid-80s. In Turkey, the perception of Islamic financial institutions and their share in total banking are increasing day by day. In this respect, the change of names of Islamic financial institutions as participation banks in 2005 has made an important contribution to this process. Moraeover, since the risks created by conventional banking after the 2008 crisis, Islamic financial instruments and banking, which are based on risk sharing, have begun to attract more attention. Due to the increasing importance of Islamic banking, the effects of the financial system, which is based on this financing model, on the main macroeconomic variables have also begun to be discussed.In this study, the relationship between financial development and economic growth is discussed for the Turkish economy in the context of participation banking. The Toda-Yamamoto test, which aims to determine the direction of the causality relationship between growth and financial development, was applied in this study using quarterly data for the period 2005-2016. According to the research results, no causality was found between Islamic banking and GDP in the aforementioned period.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

İslamic Banking, Financial Development, Economic Growth


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article