Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Tutumlarının ve Umutsuzluk Algılarının Değerlendirilmesi

Gülcan Şantaş, Fatih Şantaş, Özlem Özer

Abstract


Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Tutumlarının ve Umutsuzluk Algılarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Unemployment Anxiety Attitudes and Hopelessness Perceptions among Students in Health Management Department

 

Arş. Gör. Gülcan Şantaş 

Hacettepe University

Fatih Şantaş

Bozok University

Özlem Özer 

Mehmet Akif Ersoy University

ÖZET

 

Bu araştırmanın amacı, bir devlet üniversitesinin sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işsizlik kaygısına ilişkin tutumlarının ve umutsuzluk algılarının belirlenmesidir. Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmaktadır. 01 Mayıs 2017-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında toplam 183 adet geçerli ve kullanılabilir anketin geri dönüşü sağlanmıştır.

Araştırmada öğrencilerin işsizlik kaygısına ilişkin tutumlarının ölçümünde veri toplama aracı olarak Tunçsiper vd. (2012) tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Umutsuzluk algılarının ölçümünde Beck vd. (1974) tarafından geliştirilen “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır.

Öğrencilerin işsizlik kaygısına yönelik tutumları incelendiğinde, karamsarlık algılarının düşük; başarma, iyimserlik ve çözüm algılarının orta ve yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıya yakını (%45) işsizliğin utanılacak bir durum olmadığını, %60’ı işsizliğin ülke şartlarından kaynaklandığını ve %58’i kendi işini kurma alternatifine yöneleceğini belirtmiştir. Öğrencilerin %50’den fazlası işsizlik durumunda kendini geliştirerek iş bulabileceğini düşünmektedir.

Umutsuzluk algısı ile ilgili değerlendirmelerinde, öğrencilerin %70’i geleceğe umut ve coşku ile bakarken, büyük çoğunluğu (%87,4) kendisi ile ilgili düzeltemediği bir şey olduğunda çabalamayı bırakacağını ifade etmektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%57,9) gelecek on yılda hayatının nasıl olacağını hayal edememektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İşsizlik Kaygısı, Umutsuzluk Algısı, Öğrenci, Sağlık Yönetimi

 

 

ABSTRACT

 

The aim of this research is to determine the attitudes of unemployment anxiety and hopelessness perceptions among the students in the health management department of a public university. This research is a descriptive study. The population of the study consists of 200 students attending to the health management department of a public university. A total of 183 valid and usable surveys were returned between May 1 and May 15, 2017.

Tunçsiper et al. (2012) has been used as a means of collecting data on the students' attitudes towards unemployment anxiety in the research. "Beck Hopelessness Scale", which was developed by Beck et al. (1974), was used in the measurement of hopelessness perceptions.

When the attitudes of students towards unemployment anxiety were examined, the perceptions of pessimism were low; achievement, optimism and solution perceptions were moderate and high. Nearly half (45%) of the students stated that unemployment was not a shame, 60% said that unemployment originated in the country, and 58% said they would turn to an alternative to establishing their own business. More than 50% of the students believe that they can find jobs by improving themselves in case of unemployment.

In their perceptions of hopelessness perception, 70% of the students looked to the future with hope and enthusiasm, while the vast majority (87.4%) said that they would stop struggling when there was something they could not fix. More than half of the students (57.9%) could not imagine how your life would be in the next ten years.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Unemployment Anxiety, Hopelessness Perception, Student, Health Management


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article