Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Faaliyetleri İle İlgili Görüşleri Ve Geleceğe Dair Hedefleri

Yusuf Alperen Şişman, Seçil Yıldırım, Metin Kadim, Mete Gülsunar, Cemil Özdemir

Abstract


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Faaliyetleri İle İlgili Görüşleri Ve Geleceğe Dair Hedefleri

Vocational School Students' Views About Training Activities and Future Goals

Öğr. Gör. Yusuf Alperen Şişman

Ondokuz MayısÜniversitesi, yusuf.sisman@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Seçil Yıldırım

Ondokuz MayısÜniversitesi, secil.erkut@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Metin Kadim

Ondokuz MayısÜniversitesi, metin.kadim@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Mete Gülsunar

Ondokuz MayısÜniversitesi, mete.gulsunar@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Cemil Özdemir

Ondokuz MayısÜniversitesi, cemil.ozdemir@omu.edu.tr

 

ÖZET

 

Bu çalışma meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşlerinin ve önlisans eğitiminden sonraki hedeflerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve öğrencilerin geleceğe dair hedefleri sorgulanmıştır.

Uygulama sürecinde, gerekli literatür taraması yapılmış ve 2017-2018 akademik yılı güz yarıyılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu’ndan tesadüfi örneklemle seçilmiş 126’sı erkek 191’i kız olmak üzere toplam 317 öğrenciye 20 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış anket soruları uygulanmıştır. Anketler, öğrencilerin demografik özellikleri, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili çeşitli görüşleri ve öğrenim hayatından sonraki hedefleri ile ilgili soruları içermektedir. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerde öğrencilerin cinsiyeti, öğretim türü (1.öğretim ve 2.öğretim), sınıfı ve mezun oldukları lise türüne (genel ve meslek) göre incelenmesinde t-testi; öğrenim gördükleri programa, yaşına ve yerleşim yerine göre incelenmesinde ise tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin gelecek ile ilgili hedefleri de yüzde ve frekans dağılımları olarak belirtilmiştir.

Araştırma sonucunda; eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili çeşitli görüşlerin; öğrencilerin cinsiyetlerine, öğretim türlerine, sınıflarına, mezun oldukları lise türlerine, öğrenim gördükleri programa, yaşlarına ve üniversiteye gelmeden önce yaşadıkları yerleşim yerlerine (il, ilçe ve köy) göre anlamlı bazı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin % 57’sinin mezun olduktan sonra ilk hedefinin dikey geçiş sınavını (DGS) kazanmak olduğu belirlenmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Görüşleri, Gelecek Hedefleri

 

 

ABSTRACT

 

This study was carried out in order to determine the opinions of the students in the vocational schools about the education and training applications and the aims after associate degree education. For this purpose, the opinions of the students about the education and training applications were examined in terms of various variables and the future goals of the students were questioned.

During the application process, necessary literature review was done and questionnaires composed of 20 questions has applied semi-structured questionnaires to total of 317 students, of whom 126 were male and 191were female selected by random sample from Ondokuz Mayis University Vezirköprü Vocational School in the fall semester of the 2017-2018 academic year. The questionnaires include questions about the demographic characteristics of the students, their various views on educational applications, and their subsequent goals from learning. SPSS package program was used in the analysis of the data obtained from the questionnaires. In the analyzes made, t-test was used when students' gender was examined according to type of education (1st and 2nd class), class and graduated high school (general and occupation); one-factor variance analysis was used when they were examined according to the program they studied, age and place of residence. In addition, the future goals of the students are stated as percentage and frequency distributions.

As a result of the research; various opinions on education-training applications; it was found that the students showed some significant differences according to gender, education types, classes, high school graduates they graduated from, the program they studied, their ages and the settlements they lived before they came to university (province, district and village). In addition, it was determined that 57% of the students who participated in the survey earned a vertical pass examination (DGS) after their first graduation.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Vocational School, Student Opinions, Future Goals


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article