Atıf Karmaşıklığı ve Örgütsel Yaratıcılık Algısı: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme

Cemalettin Öcal Fidanboy, Mahsa Serpoush

Abstract


Atıf Karmaşıklığı ve Örgütsel Yaratıcılık Algısı: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme

Attributional Complexity and the Perception of Organizational Creativity: An Investigation on IT Sector

Dr. Cemalettin Öcal Fidanboy

Fidanboy Danışmanlık Ltd., ocal@fidanboyconsulting.com

Dok. Öğr. Mahsa Serpoush

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ms_phdm@yahoo.com.tr

 

ÖZET

 

Bu çalışmada bireyin işyerinde gerçekleşen olayları ve çalışma arkadaşlarının davranışlarını değerlendirirken yaptığı atıflardaki karmaşıklığı esas alan atıf karmaşıklığı kavramı ile örgütsel yaratıcılık algısı arasındaki ilişkiler görgül verilerle analize tabi tutularak incelenmektedir. Çalışmanın temel araştırma sorusu, bilişim sektörü çalışanlarının işyerinde yaşadıkları olaylara karmaşık bir çerçeveden yaklaşarak çözümler üretmesinin, örgüt içindeki yaratıcılık algısını nasıl etkileyeceğidir. Bilişim sektörü çalışanlarının, diğer sektörlerdeki çalışanlara kıyasla daha yüksek atıf karmaşıklığı gösterebilecekleri ve bu davranış biçiminin de örgütsel yaratıcılık algısıyla ilişkili olabileceği beklenmektedir. Örgütler bünyesinde gerçekleştirilen buluş ve yeniliklerin, bu örgütlerde görev yapan yaratıcı bireylerin yaratıcı düşünceleri vasıtasıyla gerçekleştiği bilinmektedir. Bununla birlikte yaratıcılık, her alanda yeni ve yararlı fikirlerin üretilmesi sürecini ifade eden bir kavramdır (Amabile vd., 1996). Fisher ve Spech (1999), aynı amaca farklı yollarla ulaşmaya çalışan çalışanların yaratıcı düşünceye sahip çalışanlar olduğunu söylemektedir. Aynı amaca farklı yollarla ulaşmaya çalışmak; karmaşık düşünce şemalarının varlığını ve atıf karmaşıklığı derecesinin yüksek olmasını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında; atıf karmaşıklığının alt boyutları arasında yer alan karmaşık açıklamaları tercih etme, üst bilişi aktif bir şekilde kullanma, karmaşık içsel açıklamalar yapabilme ve karmaşık eşzamanlı dışsal açıklamalar yapabilme boyutlarının, örgütsel yaratıcılığın bireysel boyutuyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada, bilişim sektöründe görev yapan bireylerde yoğun bir şekilde yaşandığı düşünülen atıf karmaşıklığının örgütteki yaratıcılık algısı ile ilişkisi üzerine yapılan değerlendirmelerin sonuçları sunulmaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf  Karmaşıklığı, Örgütsel Yaratıcılık, Bilişim Sektörü

ABSTRACT

 

In this study, the attributional complexity which an individual shows while assessing his workmates’ behaviour and the events at work, is investigated for its relationship with the perception of organizational creativity based on empirical data. The research question is how creating solutions to the events IT sector employees face at work from complexity approach affects the perception of organizational creativity. IT sector employees when compared with other sectors’ employees are expected to show more attributional complexity with which the perception of organizational creativitiy is supposed to be related. Inventions and innovations taken place in the organizations are the outcome of the creative ideas of the creative individuals in the organizations. In addition, creativity is a concept that expresses the process of producing new and useful ideas in each area (Amabile et al., 1996). Fisher and Spech (1999) argued that employees who attempt to achieve a goal in different ways are employees with creative ideas. Trying to reach same aim in different ways requires the existence of complex thinking schemes and the higher attributional complexity degree. From this perspective, preference of complex explanations, the active use of cognition, the ability for complex internal explanations and complex simultaneous external explanations as the dimensions of attributional complexity are expected to be related to the individual dimensions of organizational creativity. The results will depict the relationship between attributional complexity which an employee working at IT sector expresses intensively on the individual dimensions of the perception of organizational creativity.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Attributional Complexity, Organizational Creativity,  IT Sector


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article