İlkokul Öğrencilerinin Alan Ölçme Konusundaki Tahmin Performanslarının Belirlenmesi

Ahsen Seda Bulut, Zehra Taşpınar Şener

Abstract


İlkokul Öğrencilerinin Alan Ölçme Konusundaki Tahmin Performanslarının Belirlenmesi

Determınatıon of Estimation Performances of Primary School Students about Area Measurement Subject

 

Yrd. Doç. Dr. Ahsen Seda Bulut

Ahi Evran Üniversitesi, ahsenseda@ahievran.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zehra Taşpınar Şener

Yıldız Teknik Üniversitesi taspinar@yildiz.edu.tr.

 

ÖZET

 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yenilediği ilkokul matematik öğretim programında öğrenme alanlarından ölçmede “alan ölçme” konusu ile ilgili kazanımlar 3. ve 4. Sınıf düzeylerinde bulunmaktadır. İlgili kazanımlar incelendiğinde “Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder” şeklinde öğrencilerin tahmin yapma becerilerini etkin kılmaya yönelik bir kazanımın var olduğu görülür. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada ilkokul 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin ölçmede alan konusundaki tahmin performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler Türkiye’de 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 56 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada, araştırmanın problemine ait veri katılımcıların doğal ortamında araştırılır. Ayrıca olay ve algıların derinlemesine betimleme ve yorumlanması söz konusudur (Creswell, 2014). Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş sonuçlar araştırmacılar tarafından yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İlkokul Öğrencileri, Tahmin Becerileri, Ölçmede Alan, Matematik Eğitimi

 

 

ABSTRACT

 

In the primary school mathematics curriculum, which is renewed by the Ministry of National Education (MEB) in Turkey, the achievements related to "field measurement" are measured at the 3rd and 4th grade levels. When the relevant achievements are examined, it can be seen that there is an achievement to make the students' ability to make predictions in the form of "estimating an area with non-standard area measuring units and controlling the prediction by counting units". In this study, it was aimed to determine the estimation performance of the students in the 4th grade of elementary school in the field of measurement. The data were collected from 56 students attending primary school grade 4 in 2016-2017 educational year in Turkey . Qualitative research method was used in the research. In the qualitative research, the data of the research problem is searched in the natural environment of the participants. There is also a deep description and interpretation of events and perceptions (Creswell, 2014).The data were analyzed by content analysis. The results were interpreted by researchers and suggested. 

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Primary School Pupils, Prediction Skills, Field Measurement, Mathematics Education


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article