Yerel Halk Tutumlarının Kırsal Turizme Etkisi: Pazar İlçesi Örneği

Rafet Beyaz, Yasemin Yıldırım Sağlamcı, Behçet Kaldik

Abstract


Yerel Halk Tutumlarının Kırsal Turizme Etkisi: Pazar İlçesi Örneği

The Impact of Rural Tourism on Local People's Attitudes: The Case of Pazar District

Öğr. Gör. Rafet Beyaz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, rafet.beyaz@gop.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin Yıldırım Sağlamcı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yasemin.yildirim@gop.edu.tr

Öğr. Gör. Behçet Kaldik

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, behcet.kaldik@gop.edu.tr

ÖZET

 

Ülke ve kentlerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörü, ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesi, yaşam standartlarının yükselmesi, ulaşım ve haberleşme imkânlarının iyileşmesi ve seyahat eğilimlerinin değişmesiyle son dönemlerde önemli gelişme göstermiştir. Kalkınma ve kültürel zenginlik yaratmadaki önemi nedeniyle, ülke ve kentler tarafından tercih edilmektedir. Kırsal turizm de, bu kapsamda ortaya çıkan ve özellikle kırsal alanların kalkındırılmasında kullanılan önemli bir turizm faaliyeti olarak görülmektedir. Çevreye duyarlı ve daha aktif bir tatil tercih edenlerin oluşturduğu bu turizm şekli, ekonomisi tarıma dayalı küçük yerleşim alanları için alternatif bir gelir olması açısından oldukça önemlidir. Günümüzde büyük kentlerin yoğun ve stresli yapısı, gelişen sağlıklı yaşam bilinci, insanların doğaya özlem duyması ve kentlerde yaşayanların önemli bir bölümünün kırsal kökenli olması kırsal turizmin gelişimini hızlandırmıştır. Kırsal turizmin gelişim ve sürdürülebilirliğinde önemli olan diğer bir unsur da yerel halkın tutumudur. Turist memnuniyetinin sağlanması, turistin bölgeye entegrasyonu ve kültür aracıları olarak yerel halk bu kapsamda önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu araştırmanın amacı, yerel halkın kırsal turizme yönelik tutumunu belirlemektir. Bu kapsamda Tokat’ın Pazar ilçesinde ikamet eden yerel halktan 20 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, yerel halkın yöredeki kırsal turizm potansiyelinin farkında olduğu ve bu faaliyeti desteklediği gözlenmiştir.  Ancak bunun yanında, mevcut potansiyelden ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yeterince faydalanılmadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda yatırım ve projelerin yetersizliği önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. 

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Kırsal Turizm, Yerel Halk

ABSTRACT

 

The tourism industry, one of the most important sources of income of the countries and cities, has shown significant improvement recently thanks to the development of national and international trade, improved living standards, advances in transportation and communication means and the changing traveling trends. It is preferred by countries and cities due to its importance in the creation of cultural wealth and development. In this context, rural tourism is also seen as an important, emerging tourism activity, used in the development of rural areas particularly. This type of tourism, preferred by more environmentally sensitive people who opt for more active holiday, is very important since it creates alternative income for small settlement areas that earn a livelihood through agriculture. Today, the busy and stressful nature of big cities, healthy lifestyle awareness, people's longing for nature and the fact that a significant portion of the people living in cities are of rural origin has accelerated the development of the rural tourism. Another important factor in the development and sustainability of rural tourism is the attitude of local people. As cultural intermediaries, local people need to assume important duties for tourist satisfaction and tourism integration.The aim of this research is to determine attitudes of local people towards rural tourism. In this context, a semi-structured interviews were held with 20 people residing in the Pazar district of the Province of Tokat, Turkey. As a result of the study, it was observed that local people were aware of and supported the rural tourism potential in the region. Besides this, however, it is believed that the existing potential has not been utilized sufficiently in economic, social and cultural sense. In this context, the inadequacy of investments and projects is seen as a major shortcoming.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Tourism, Rural Tourism, Local Folk


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article