Modernleşme Kıskacında Kadının Medeniyet İnşasındaki Rolü ve Aile Kurumundaki Önemi

Ahmet Özkan

Abstract


Modernleşme Kıskacında Kadının Medeniyet İnşasındaki Rolü ve Aile Kurumundaki Önemi

The Role of Women in the Constructioan of Civilization and Importance in the Family Organization

 

Öğr. Gör. Ahmet Özkan

Dumlupınar Üniversitesi, ozkan_a6@hotmail.com

ÖZET

 

Günümüz modern dünyasında medeniyetlerin inşası kadınlar tarafından oluşturulmaktadır. Zira, kadın ve aile mefhumu medeniyetlerin seviyesini belirleyen en önemli unsurdur. Kadın üzerine düşen bu misyonu, modern dünya algısı çerçevesinde inşa etmeye çalışır. Bu inşa sürecinde kadını engelleyen ve hareket alanını kısıtlayan pek çok etken devreye girmektedir. Kadını kısıtlayan ve engelleyen etmenlerin ortadan kaldırılarak toplumda hak ettiği noktaya taşınması elzemdir. Özellikle 1917’de yürürlüğe konmuş olan Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi bu alanda pek çok düzenleme getirmiş ve toplumsal problemlerin çözümlenmesi için kadınla ve aile kurumuyla alakalı doğrudan düzenlemeler yapmıştır. Yine Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadına verilen seçme ve seçilme hakkı aynı minvalde karşımıza çıkmaktadır. Yakın Türk siyasal hayatında yaşanan bu gelişmeler ve ortaya çıkan problemler az çok aynı temelden beslenmektedir. Toplumda kadının manası buna bağlı olarak aile kurumundaki rolü, problemlerin çözümünde ele alınması gereken asıl meseledir. Keza, kadının toplumsal yapıdaki karşılığı; sadakat, saygınlık ve güven unsurudur. Tevfik Fikret’in de dediği gibi; elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer. Bu çerçevede beşeriyetin ölçüsü de kadındır. Medeniyetleri inşa eden ve ona değer katarak bugünlere getiren kadın olmuştur. Modernleşme algısıyla birlikte kadının uğradığı değişim dikkatle ele alınarak, aksak noktaları ortaya konmalı bu bağlamda aile kurumu da ayrıntılı bir şekilde analiz edilmelidir. Keza, bir medeniyetin inşasında kadın nasıl en önemli faktörse o medeniyetin devamını sağlayacak olan da kadının bizatihi kendisidir.

Bu bilgiler çerçevesinde çalışmamızda modernleşmenin kıskacı altında kadınların medeniyet inşasındaki rolü ve yaşanan problemler ortaya konularak; kapsamlı bir analiz yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.

© 2017 PESA All rights reserved.

Anahtar Kelimeler:

Kadın, Aile, Siyaset, Modernleşme, Medeniyet

 

ABSTRACT

 

The construction of civilizations in today's modern world is constituted by women, even though they are antagonistic as a secondary element. It tries to build this mission on women, within the framework of modern world order requirements. In this construction process, many factors that restrict or obstruct the woman enter into action. It is essential to move the factors that restrict and obstruct the woman to the point it deserves in the society. Likewise, the Ottoman Family Law Decree, enacted in 1917, introduced many regulations on this area and made direct arrangements related to women and family institutions in order to solve social problems. Again, the election and the right to be elected to the woman together with the Republican era are in the same vein. The problems in the near Turkish political life and in the socio-cultural life are fed on the same basis more or less. The function of the woman in the society and the dignity of the family in the family are the basic issues that must be addressed in the solution of the problems. Because women's social structure is the counterpart of trust, loyalty and respect. The measure of humanity is also woman. As Tevfik Fikret said; If the woman is miserable, it is certain that the humanity will descend. He founded the civilization, raised it and carried it to today - even though it was not the front planet. Along with the perception of modernization, the change that the woman is taking must be carefully considered and the points of disjuncture must be revealed. In this context, the family institution should be analyzed in detail. Likewise, in the course of a civilization, how the woman is the most important factor is that the woman who is going to provide the continuation of that civilization is herself.

When we work on this information, the role of modernity in the construction of civilization under the trivialism of the modernist and the problems of the living are problematic; combined solutions are recommended.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Women, Family, Politics, Modernization, Civilisation


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article