Mimari Işlevin Değişimi: Barselona Las Arenas Örneği

Fatih Şahin

Abstract


Mimari Işlevin Değişimi: Barselona Las Arenas Örneği

Change of The Architectural Function: Barcelona Las Arenas Sample

 

Öğr. Gör. Dr. Fatih Şahin

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiy,  fatihsahin@ktu.edu.tr.

 

ÖZET

 

Mimari tasarımda biçim öz etkileşimi zamana bağlı değişim/dönüşüm göstermektedir. İşlevsel yaklaşımlar, kullanımsal özelliklerine göre hareketli bir süreç geçirmektedir. Dinamik etkisi mekan çözümünde farklılaşsa da amaç kullanımsal kriterlerin popülaritesini artırmaktır.    Belli zaman serilerinde değişimin sıklıkla görüldüğü alışveriş merkezleri, günümüzde kentlilerin alışveriş etkinliği başta olmak üzere sosyo-kültürel gereksinimlerine cevap buldukları yapılardır. Sunulan mikroklimatik ortam sayesinde olumsuz dış mekan koşullarından arındırılmaktadır. Tek bir örtü altında farklı alternatifli mekanların kurgulanması, kullanımsal yoğunluğun artmasına neden olmaktadır.

Alışveriş merkezleri kentsel kamusal mekanların yeni yüzleri olarak tanımlanmaktadır. Mimari tematik anlayış ile tasarlanan bu yapılar, kentin simgesi, tanıtım yüzü ve yeni buluşma merkezleridir. Kentin farklı noktalarına dağılmış olan mekanların bir arada bulunabildiği yeni küçük bir kent modeli biçimindedir. Sunulan alternatif mekanlarla, kent kimliğini olumlu/olumsuz etkileyen tasarım yaklaşımları, kentsel dokunun sürekliliğini ve entegrasyonunu mimari reddiyelerle sürekli sorgulamaktadır.    

Barselona’da yer alan Las Arenas alışveriş merkezi tarihi, kültürel bir öneme sahip ve geçmiş ile gelecek arasında yapısal bir bağ kurmaktadır. Boğa güreşlerinin yapıldığı bir arenanın, işlevsel değişimi yaşayarak alışveriş merkezi kimliğine geçmesi, mekansal değişimin/dönüşümün reddiyelerini karşımıza çıkarmaktadır. Çalışmanın birinci kısmında,  Las Arenas’ ın sunduğu mekansal kalitelerle, kamusal mekan derecelenmesi dikkate alınarak, fiziksel-mimari mekan analizleri yapılmaktadır. Son kısımda ise, kente entegrasyonu sosyal mekan kapsamında insan-mekan etkileşimi üzerinden değerlendirilmektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Mimari İşlev, Kentsel Kamusal Mekan, Las Arenas Alışveriş Merkezi

 

 

ABSTRACT

 

Form-substance interaction in architectural design represents time-dependent change/transformation. Functional approaches are undergoing a dynamic process by their usage characteristics. Although the dynamic effect differs in the space solution, the aim is to increase the popularity of the usage criteria. Shopping centers that are frequently seen to change in certain time series are the ones that urban residents have found to respond to their socio-cultural needs, especially shopping activity. Thanks to the microclimatic environment presented, it is purified from negative external conditions. The construction of different alternative spaces under a single cover causes the usage intensity to increase.

Shopping centers are defined as new faces of urban public spaces. Designed with architectural thematic understanding, these buildings are city symbols, publicity faces and new meeting places. It is in the form of a new small city model where places spreaded in different points of the city can be found together. The design approaches that affect the urban identity positively/negatively with alternative places presented, constantly question the lastingness and integration of urban texture with architectural refusals.

The Las Arenas shopping center located in Barcelona has a cultural, historical value and link between the past and the future. An arena in which bullfighting takes place that experiencing functional change and passing on to the identity of the shopping center, confronts us with the refusal of spatial change/transformation. In the first part of the work, the physical-architectural space analysis is carried out, taking into consideration the spatial qualities presented by Las Arenas and the public space gradation. In the last part, its integration to the city is evaluated through human-space interaction within social space.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Architectural Function, Urban Public Space, Las Arenas Shopping Cente


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article