İstasyon Yapılarının Değişimi: Ankara YHT Garı Örneği

Fatih Şahin

Abstract


İstasyon Yapılarının Değişimi: Ankara YHT Garı Örneği

Change of Station Constructıons: Ankara YHT Station Sample

 

Öğr. Gör. Dr. Fatih Şahin

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiy,  fatihsahin@ktu.edu.tr.

 

ÖZET

 

Kentlerin gelişmesinde, kentsel kamusal mekanların ve mimari yapıların oluşmasında etkin rol oynayan nedenler vardır. Tarihi olaylar, önemli buluşlar, sosyo-ekonomik gelişmeler bu nedenlerin arasında yer almaktadır. Dünya tarihinde önemli bir gelişme olan demiryolları da birçok etkiyi, gelişmeyi ve değişimi de beraberinde getirmiştir. 19. yüzyılın başlarında bulunan ve daha sonraları hızlı bir gelişim ve ilerleme sürecine giren demiryolları sayesinde kentler arasında iletişim ve ulaşım daha kolaylaşmış ve hız kazanmıştır. Demiryollarının yapımıyla birlikte inşa edilen istasyon binalarıyla, yeni mimari yapılar ve kentsel alanlar oluşmuştur. Demiryolu ülkeler için bir gelişmişlik göstergesiyken istasyonlar ise kent ile bağlantı kurulan giriş kapısı ve kent için en önemli kentsel kamusal mekanlar olarak görülmüştür. İstasyonların kent belleği ve kimliği üzerinde kullanıcılarına aktarım yaptığı sembolik yaklaşımlar, kullanımsal özelliklerine bağlı olarak yer ve sosyal/toplumsal duruma göre değişiklik göstermiştir. İstasyonlar fiziksel mimari yapısıyla anıtsal bir nitelik kazanırken sosyal toplumsal mekan yapısıyla ise kavuşmalar ve ayrılmaların ön plana çıktığı hatıraları canlı tutan mekan kimliğine dönüşmüştür. Ankara Yüksek Hızlı Tren Binası, mimarisi, işlevselliği ve sosyal mekan yapısı açısından geçmiş ile gelecek arasında bağ kurup/kuramaması yönünden eleştirel bir bakışla incelenmesi gereken simgesel bir odak noktası olarak görülmüştür. Çalışma kapsamında istasyonların zaman içerisinde geçirdiği yapısal ve işlevsel değişimler göz önünde bulundurularak, sunduğu fiziksel mimari yapısının yanında kamusal mekan niteliğini destekleyen sosyal mekan kaliteleri incelenmiştir. Ankara YHT Garı özelinde kent kimliği ve kollektif belleğin oluşumunu olumlu/olumsuz etkileyen simgesel yapı özellikleri ulaşım mekanı özelinde değerlendirilmiştir. 

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Kentsel Kamusal Mekan, Kent Belleği, Kent Kimliği, Ankara THT Garı

 

 

ABSTRACT

 

There are reasons that play an active role in the development of the cities, in the formation of urban public spaces and architectural structures. Historical events, important discoveries, socio-economic developments are among these reasons. Railways, an important development in the history of the world, also brought many effects, development and change. Communication and transportation between cities became easier and faster, thanks to the railways those were in the early 19th century and later entered the process of rapid development and progress. With the stations built together with the construction of the railways, were formed new architectural structures and urban areas. As the railways are developmental indicator for countries, stations were seen as the gateway to the city and the most important urban public spaces for the city. The symbolic approaches on urban memory and identity that stations have transferred to their users have changed according to their location and social situation depending on their usage characteristics. While the stations have a monumental character with their physical architecture, the social space has transformed the identity of the place that keeps alive the memories of meets and separations. The Ankara High Speed Train Building has been seen as a symbolic focal point in terms of architectural, functional and social space structure that must be studied critically from the point of view of linking between the past and the future. In the scope of the study, considering the structural and functional changes of the stations over time, examined the offered social space qualities that support the public space quality as well as the physical architecture. In example of Ankara YHT station, has been evaluated urban identity and symbolic structure properties which affects positively/negatively the formation of the collective memory in consist of transportation place.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Urban public space, Urban memory, Urban identity, Urban change, Ankara THT       station

 

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES

ABSTRACTS BOOK

 

 

Uluslararası

Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi

Bildiri Özetleri Kitabı

9-11 November, 2017 Ankara-TURKEY

ISBN: 978-605-67821-4-5

Congress homepage: www.icpess.org

PESA homepage: www.pesa.org.tr


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article