Öğretim Elemanlarının Üniversite İmaj Algısının Kolektif Yeterlikleri Üzerine Etkisi

Gizem Beydoğan, H. Ömer Beydoğan

Abstract


Öğretim Elemanlarının Üniversite İmaj Algısının Kolektif Yeterlikleri Üzerine Etkisi

The Effect of Teaching Staff on the Collective Qualifications of the University Image Perception

 

Gizem Beydoğan

Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, sgızbeydogan@gmail.com

Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan

Ahi Evran Üniversitesi, hobeydogan@ahievran.edu.tr

 

ÖZET

 

İmaj, bireyin zihninde istemli veya istemsiz uyaranlar yoluyla oluşan izlerdir. Bu izler, bireyin duyma, düşünme, planlama ve uygulama süreçlerindeki performansını etkiler. Akademisyenlerin üniversite imaj algısı, onların sahip oldukları yeteneklerini, işbirliği becerilerini ve edindikleri deneyimle¬rini öğretim sürecinde kullanmalarının yanında bilimsel ve sosyal projelere katılımlarına da katkıda bulunur. Bu araştırmada, akademisyenlerin çalıştıkları kurumun, (katılımcılık, rekabet edebilirlik, birey odaklılık, nitelik, alt yapı, bilimsel yayın yapma gibi) özellikleri ile ilgili imaj algılarının, onların öğretimi sürdürme ve öğrenciyi disipline etme, öğretim stratejilerini işe koşma, bilimsel ve sosyal projelere katılımlarındaki kolektif çalışma yeterlikleri üzerine etkisi incelenmiştir.

Araştırmada, survey yöntem kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında kolayda örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini, orta ölçekli bir üniversite oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlenen üniversitenin 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarında görev yapan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 131 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarından veriler,  araştırmacı tarafından geliştirilen 27 maddelik, “Üniversite İmaj Algı Ölçeği” ile Tschannen-Moran ve Barr (2004) tarafından geliştirilen 14 maddelik “Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği” ile toplanmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının, bilimsel ve sosyal projelere katılım düzeyleri belirlemek için 6 maddelik ayrı bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve çoklu regresyon tekniklerinden faydalanılmıştır.

Araştırmada, elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının üniversite imaj algısını oluşturan boyutların, onların öğretim stratejilerini, bilimsel ve sosyal projelere katılmadaki kolektif yeterliklerini etkilediği, ancak öğretimi ve öğrencileri disipline etmedeki kolektif yeterliklerini etkilemede sınırlı kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, literatür bulguları çerçevesinde tartışılarak öğretim elemanlarının kolektif yeterliğin geliştirilmesine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İmaj, kurumsal imaj, kolektif yeterlik,  öğretim stratejisi, bilim

 

 

ABSTRACT

 

The image is traces of the individual's mind through voluntary or involuntary stimuli. These traces affect the individual's performance during hearing, thinking, planning and implementation. University image perception affects the ability of academicians to participate in scientific and social projects as well as to use their skills and experience in the teaching process. In this research, the perceptions of the image (such as participation, competitiveness, individual orientation, quality, infrastructure, scientific publishing) of the institutions that the academicians are working on are as follows: to maintain their teaching and discipline the students, to engage in teaching strategies and to participate in scientific and social projects examined the effect on collective effficacy.

Survey method was used in the research. An easy sampling method has been adopted for collecting data. The universe of the research is a medium-sized university. In the spring of 2016-2017 academic year, the sample of the research was 131 teaching staff working in Faculty of Education, Faculty of Science and Letters, Faculty of Economics and Administrative Sciences and vocational colleges and voluntarily participating in the research. The data collected from the lecturers participating in the research were collected by the "Collective Teacher Proficiency Scale" developed by the researcher and developed by Tschannen-Moran and Barr (2004) the "University Image Perception Scale". In addition, the level of participation of the instructors in scientific and social projects was collected by a separate questionnaire with 6 items. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, correlation and multiple regression techniques were used in the analysis of the data obtained in the research

Findings in the research have shown that the effect of the teaching staff on the collective competences of teaching and disciplining students is limited by the dimensions of the university image perception, their teaching strategies, their collective effficacy in participating in scientific and social projects. Some of the suggestions for the development of collective effficacy of instructors are presented by discussing the obtained data.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

İmage, institutional image, collective effficacy, instructional strategy


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article